Zmiany w wersjach iFK - INSIGNUM FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ

Zmiany w aktualizacji iFK v19.2.0.01


1. Rozbudowa raportu "Zestawienie niezapąłcoenych faktury" o mozliwośc filtrowania rozrachunków z dowolnego okresu zapłąconych do dnia
Zesta_NZ_FA

Aktualizacja iFK z modułem eSprawozdania.

Dostęp do modułu eSprawozdania jest z poziomu menu „Raporty -> Deklaracje -> eSprawozdania”
Moduł eSprawozdania umożliwiający obsługę podstawowych eSprawozdań finansowych zgodnych z formularzami XML opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów dla trzech grup podmiotów gospodarczych:
- Jednostka Inna w złotych,
- Jednostka Inna w tysiącach,
- Jednostka Mała w złotych,
- Jednostka Mała w tysiącach,
- Jednostka Mikro w złotych,
- Jednostka Mikro w tysiącach.
Funkcjonalności modułu eSprawozdania:
- Dodawanie nowych eSprawozdań "Dodaj",
- Zapisywanie sporządzonych eSprawozdań "Zapisz",
- Sprawdzanie zgodności danych wpisanych na formularzu z plikami XSD opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów "Sprawdź i zapisz",
- Edycja zapisanych eSprawozdań "Edytuj",
- Usuwanie zapisanych eSprawozdań "Usuń",
- Kopiowanie zapisanych eSprawozdań "Kopiuj",
- Import eSprawozdań z pliku "Import".
- Podpisywanie kluczem kwalifikowanym zainstalowanym na stacji roboczej na której jest uruchomiony system iFK "Podpisz". W sytuacji gdyby podpisanie eSprawozdania nie powiodło się z poziomu aplikacji iFK to można zapisać plik XLM eSprawozdania na wskazanym nośniku danych i następnie podpisać go za pośrednictwem aplikacji udostępnionej wraz z kluczem kwalifikowanym do podpisywania i weryfikacji dokumentów elektronicznych.
- Zapisywanie eSprawozdań na wskazanym nośniku danych "Zapisz do pliku".
- Załączania i archiwizowania w strukturach bazy iFK plików które stanowią załączniki do eSprawozdania a nie są przekazywane w formie pliku XML eSprawozdania takich jak „Uchwała zarządu”, itp. "Dodaj"
- Zapisywanie w/w. załączników na wskazanym nośniku danych "Zapisz do pliku"..
Uwagi funkcjonalne:
1. W polu KPD należy wpisać wartość jednym ciągiem – bez separatorów w kodzie. Kody mogą być rozdzielane przecinkami jak na przykładzie w kontrolce formularza.
2. W polach tekstowych wprowadzenia należy unikać nadmiarowych znaków Enter oraz Spacji. Treść po przekopiowaniu z dotychczasowych formularzy Excel często zwraca błędy walidacji z XSD dotyczące sformatowanego tekstu Enterami, Tabulatorami, Spacjami, itp.
3. Dla prawidłowego procesu walidacji wymagane jest dodanie przynajmniej jednego załącznika z informacja dodatkową do eSprawozdania na zakładce „Nota z przekształcenia wyniku” w sekcji „Załączniki i objaśnienia”. Zalecane jest aby załącznik wył w formie pliki PDF i aby jego nazwa nie zawierała spacji.
4. Po użyciu przycisku następuje proces walidacji sporządzonego eSprawozdania w formacie XML z udostępnionym XSD. Jeżeli wartości w poszczególnych polach nie spełniają wymogów określonych w XSD to system wyświetla komunikaty błędów zawierające numery pól zawierających dane niezgodne z dopuszczalnymi/wymagalnymi.


Zmiany w aktualizacji iFK v18.6.0.00


Aktualizacja nie wspiera wersji Windows XP oraz MsSQL poniżej wersji 2008

1. Poprawiono podsumowania dla transakcji walutowych na raporcie „Zestawienie transakcji (2)”
2. Dodano możliwość zapisywana szablonów przy imporcie danych z plików Excel
3. Dodano opcje importu księgowań z plików Excela z poziomu: Dokumenty -> Sprzedaż Krajowa -> Księgowania -> Opcje -> Import z pliku - > Excel.
4. W raporcie "Wezwania do zapłaty" wprowadzono zmiany w treści na wezwaniach KRD zgodne z nowym wzorem KRD.
5. Dodano możliwość generowania/usuwania rocznego dziennika dokumentów bez podziału na MPZ. Opcja włączana na parametrze. Dziennik generowany jest dla całego roku i wszystkich MPZ jednocześnie. Na wydruku dziennika księgowania są ponumerowane narastającą od 1 do "n".
6. Wersja współpracuje z nową wersją programu księgującego które umożliwia zmianę konfiguracji i księgowanie faktur sprzedaży oraz dokumentów magazynowych do okresu ewidencji ustalanego według daty wystawienia dokumentów. Opcja ta umożliwia zaksięgowanie dokumentów wystawionych po zamknięciu miesiąca iFK do kolejnego okresu - zgodnego z datami wystawienia.
7. Rozbudowa słownik MPZ o informacje powiązane.Dla jednego MPZ możliwość przypisania wielu informacji powiązanych.

Stworzyć strukturę w której możemy przypisać nazwę informacji i jej wartość.
Dodatkowo słownik nazw informacji powiązanych dla MPZ. Może być uzupełniany tylko z poziomu bazy. Np.: Numer rachunku, Numer terminala, Konto środków w drodze, itp.
8. Moduł „Faktury” - rozbudowa rozbicia przychodu ze sprzedaży na proporcjonalny udział według struktury MPK
Dodano możliwość definiowania szablonów.
Na formatce dodano przyciski „Zapisz szablon” , „Wybierz szablon”.
Na formatce dodano kolumnę Procent
9. Noty korygujące , poprawa wydruku dla kontrahentów z EUNIP
10. Export raportów do Excela- przy eksporcie wycinane znaki "entera" z pola komentarz


Zmiany w aktualizacji iFK v18.5.0.00

Aktualizacja nie wspiera wersji Windows XP oraz MsSQL poniżej wersji 2008

1. Dodanie modułu zajęć komorniczych. Moduł informuje użytkowników o aktywnym zajęciu komorniczym:
a. na rozrachunkach z kontrahentami
b. w procesie generowania i obsługi przelewów
c. w procesie wykonywania kompensat rozrachunków
2. Rozbudowano konfigurację formatów przelewów o opcje umożliwiające definiowanie dla nagłówka indywidualnych wartość określających rodzaj przelewu: „Kod przelewu zwykłego”, „Kod przelewu Split payment”.
Jeżeli nie są określone wartości w polach „Kod przelewu zwykłego”, „Kod przelewu Split payment” to domyślnie wstawiane są w nie wartości:
„Kod przelewu zwykłego” = 51,
„Kod przelewu Split payment” = 53.
3. Rozbudowa wydruków faktur wystawianych w module fakturowania iFK:
a. Wydruk numeru BDO – aby numer był drukowany na fakturach należy go zdefiniować w (Administrator -> Parametry systemu).
b. Wydruk numeru EURONIP Wystawcy na fakturach Dostawy wewnątrzwspólnotowej. Aby numer EU-VAT był drukowany na fakturach należy go zdefiniować w (Administrator -> Parametry systemu).
c. Wydruk treści „Odwrotne obciążenie” jeżeli na fakturze są pozycje zawierające stawkę dla której zastosowano szczególną formę opodatkowania „VAT rozlicza nabywca”.
4. Rozbudowa wydruku dokumentu Kompensaty oraz wydruku operacji kasowych KP, KW o opcje umożliwiające wyłączania na wydrukach Daty wydruku. Na formatce checkbox „Drukuj datę wydruku”.
5. Zmiana sposobu komunikacji z serwerami Ministerstwa Finansów w zakresie weryfikacji statusów „Czynny podatnik VAT” z przeglądania strony WWW w tle za pośrednictwem IE na komunikację za pośrednictwem nowego webservice dedykowanego do weryfikacji statusów „Czynny podatnik VAT”.


Zmiany w aktualizacji iFK v18.4.0.0

Obsługa systemu podzielonej płatności ("Split Payment")


Zmiany w aktualizacji iFK v18.3.0.5

1. Audyt użytkownika. W związku z wejściem w życie RODO w systemie iFK wprowadzono zapisywanie z możliwością podglądu historii logowania poszczególnych użytkowników. Dodatkowo przy każdym logowaniu zapisywany jest komplet praw użytkownika jakie posiadał na moment logowania.
Opcje przeglądania historii logowania użytkowników i ich praw są dostępne z poziomu:Administrator -> Użytkownicy -> przycisk Historia logowania
2. Rozbudowano import z Excela o dodatkowe (opcjonalne) pola dla dokumentów Bilansu Otwarcia: „Data wystawienia”, „Termin zapłaty”. Dla Pozostałych dokumentów widoczna tylko jedna dodatkowa kolumna „Termin zapłaty”
3. Dodano możliwość generowani plików JPK_PKPIR
4. Dodano opcje weryfikacji statusu księgowego i usuwania dokumentów (rejestry, dokumenty magazynowe, faktury do paragonu) z poziomu iHurt.
5. Umożliwiono edycję konta na księgowaniach automatycznych w Raportach Kasowych. Edycja konta będzie możliwa po ustawieniu parametru „Pozwalaj na edycję konta na księgowaniach automatycznych w Raportach Kasowych” na TAK
6. Rozbudowano moduł „Faktury do paragonów” o nowy check-a "Ukryj zapisy bez numeru NIP"
7. Rozbudowano opcje dodawania nowej firmy w oparciu o dane wskazanej firmy źródłowej.


Zmiany w aktualizacji iFK v18.2.0.3

1. Rozbudowano moduł kompensat o możliwość wysyłanie dokumentu kompensaty maile.
Opcja wysłania dokumentu mailem jest możliwa za pomocą poniższego przycisku z poziomu podglądu wydruku dokumentu
Kompensaty wysyłane mailem
Wysłanie dokumentu kompensaty jest ewidencjonowane na liście wysłanych dokumentów do kontrahenta – Raport: „Wysłane dokumenty/raporty”.
2. Rozbudowa modułu przeksięgowań okresowych o możliwość przeksięgowania procentu salda:
Przeksięgowania
3. Rozbudowano plan kont o możliwość przypisania do konta kolumny nr 16 z P.K.P.i R. – „16 – Koszty działalności badawczo-rozwojowej”.
4. Rozbudowa raport pozycji P.K.P.i R. oraz sum P.K.P.i R. o kolumny do ewidencji działalności badawczo-rozwojowej.
5. Rozbudowa opcji „Administrator -> Otwarcie roku” o możliwość wprowadzania wartości spisu z natury dla poszczególnych miesięcy. Wartości miesięcznych spisów z natury są uwzgłedniane w raporcie pozycji P.K.P.i R.
P.K.P.i R
6. Rozbudowa moduł „Faktury do paragonów” o opcję pomijania w pliku JPK_VAT faktur do paragony bez podanego numeru NIP (z tekstem BARK w polu NIP).
Pomijanie zależne jest od ustawień parametru „Czy pomijać w JPK_VAT Faktury do paragonów bez podanego numeru NIP?”
7. Poprawiono zapamiętywanie domyślnych ustawień dla kolumny „Nr kolumny z symbolem analityki” dla formularza importu danych z pliku Excel – opcja .
8. Rozbudowany wydruk raportu „Obroty i salda 2” o parament „pomijaj podział na MPK przy ustalaniu salda”.
Domyślnie jeżeli check „pomijaj podział na MPK przy ustalaniu salda” nie jest zaznaczony raport będzie wykonujemy standardową procedurą wg dotychczasowych zasad
Jeżeli check „pomijaj podział na MPK przy ustalaniu salda” zostanie zaznaczony to przy wyliczeniu wartości sald dla poszczególny kont pomijany będzie fakt ewidencjonowania zapisów z kontekście różnych MPK. Raport będzie wyliczał saldo w kontekście całej formy a nie wybranych MPZ/MPK.
9. Rozbudowano moduł potwierdzania faktur korygujących o opcje zapamiętania „Miejsca archiwizacji” dla zestawień faktur korygujących pobieranych z KOLD.
10. Poprawiono podgląd danych z poziomu „Funkcje pomocnicze -> Rozrachunki z pracownikami archiwum”.
11. Poprawiono mechanizm generowania obrazu noty obciążeniowo-uznaniowej wysyłanej do eDokumentów jako załącznik w formacie PDF


Zmiany w aktualizacji iFK v18.1.0.1

Jednolity Plik Kontrolny w iFK


Zmiany w aktualizacji iFK v17.7.0.0

1. Umożliwiono przekazywanie do pliku JPK_VAT informacji dotyczących wystawionych faktur do paragonów z iHurt, instrukcja w załączeniu.Faktury do paragonów w JPK.pdf.
Dodano parametry w IFK: i. Blokada wgrywania faktur do paragonów dla zamkniętych okresów VAT? domyślnie ustawiony na TAK.
ii. Czy uwzględniać faktury do paragonów w pliku JPK_VAT?
2. Rozbudowano opcję : Przeksięgowania-> Inne przeksięgowania o wybór MPZ.
Przeksięgowania-> Inne przeksięgowania o wybór MPZ
3. Dodano nową opcję w Słowniku kontrahentów dotyczącą zmiany statusu VAT
• historia statusów VAT- dla kontrahenta
• Dodano wydruk : Historia sprawdzenia statusu podmiotu VAT
4. W menu Funkcje pomocnicze dodano opcje Sprawdź status VAT wg. okresu ewidencji
Sprawdź status VAT wg. okresu ewidencji
5. Dodano opcję automatycznego pobierania i zapisywania miejsc archiwizacji na etapie księgowania faktury.
6. Miejsca archiwizacji zapisywane są i wyświetlane w Historii obiegu (moduł eObieg).
7. Dodatkowo w opcjach Historii obiegu dodano możliwość aktualizacji miejsca archiwizacji.
8. Rozbudowano export do Excela indywidualnego raportu Rejestrów Zakupów Krajowych o opcje pobierania i wyświetlania miejsc archiwizacji dokumentów.
9. Umożliwiono zapisywanie obrazów faktur z eArchiwum dla zaksięgowanych faktury.
10. Rozbudowano opcje obiegu dokumentów o aktualizacje danych źródłowych dla dokumentów pobranych z eArchiwum – „Odśwież fakturę z eArchiwum”.
11. Dodano obsługę komentarzy pobieranych z eArchiwum na obiegu i księgowaniu faktur pobranych z eArchiwum.
12. Jeżeli w eArchiwum jest pisany w wyznaczonym do tego celu polu Komentarz to jest on przekazywany do iFK na obieg dokumentów. Na etapie księgowania
ten komentarz jest automatycznie podpowiadany użytkownikowi zatwierdzającemu dokument. Księgowa na etapie zatwierdzania swojego etapu ma możliwość edycji tego komentarza i zaznaczenia opcji.
Przeksięgowania-> Inne przeksięgowania o wybór MPZ
13. Zmodyfikowano wydruki not obciążeniowo-uznaniowych:
- na wydruku graficznym usunięto nadmiarowy wyświetlany wyraz „ul.” oraz usunięto wydruk bieżącej daty.
- na wydruku tekstowym dodano wydruk NIP-u w danych Wystawcy.
14. W słowniku ścieżek dodano opcje „Kopiuj ścieżkę”. Opcja tworzy kopię ścieżki z etapami i użytkownikami takimi jak na ścieżce kopiowanej.
15. Rozbudowano moduł analizy o opcję „narastająco”. Jeżeli zaznaczona jest opcja „Pokazuj poprzednie miesiące” oraz dodatkowo „narastająco” to na wydruku w poszczególnych miesiącach pojawiają się kwoty narastająco.


Zmiany w aktualizacji iFK v17.6.0.5

1. Moduł Sprawozdania - > Analizy został rozbudowany o opcję wyświetlania danych z miesięcy poprzedzających miesiąc wykonania analizy „Pokazuj miesiące poprzednie”.
2. Na raporcie „Potwierdzenie salda” pogrubiono pole NIP.
3. Dodano obsługę nowego formularza CIT-8 (wersja 25)
4. Zmieniono opcje grupowania po danej fakturze (transakcji) na raporcie Książki Przychodów i Rozchodów


Zmiany w aktualizacji iFK v17.5.0.3

1. Weryfikację statusu „Czynny podatnik VAT”.
Opcja dostępna z poziomu:
- Słownika kontrahentów – formatka do przeglądania listy kontrahentów.
- Słownika kontrahentów – formatka do dodawania i edycji kontrahentów.
- Wyszukiwania kontrahentów – formatka dostępna miedzy innymi przy księgowaniu dokumentów.
- Opcje eObiegu – możliwość weryfikacji wystawcy eFaktury przed jej zaksięgowaniem z poziomu eObiegu.
2. Moduł plików JPK zostałby rozbudowany o opcje weryfikacji podatników od dokumentów których będzie odliczony podatek VAT (kontrahencie dla podatku naliczonego) – przycisk .
oraz podatników dla których wystawiono faktura sprzedaży w rejestrach sprzedaży krajowej dla której zastosowano odwrotne odliczenie VAT.
Na etapie generowania plików JPK jest generowana lista numerów NIP tych kontrahentów z informacje pomocniczą o tym czy jest ko kontrahent od którego mamy odliczyć podatek naliczony czy należy z odwrotnym obciążeniem (Dwie kolumny na gridzie: VAT Naliczony, VAT rozlicza Nabywca).
Następnie użytkownik pod przyciskiem ma możliwość wyświetlenia listy kontrahentów:
- dla których nie określono statusu podatnika VAT
- którzy nie mają aktualnie statusu (czynny podatnik VAT)
- których data ostatniej weryfikacji statusu podatnika VAT jest wcześniejsza niż …….. (data określona w parametrze na formatce)
Z poziomu tej formatki użytkownik będzie mógł wyświetlić formatkę z Historią statusów VAT dla weryfikowanego kontrahenta.
3. Rozbudowano raport „Zobowiązania i należności datami płatności” o opcje generowania raportu w wersji graficznej wraz z aktywną opcja zapisu w formacie pliku Excel.
4. Rozbudowane pole nazwy kontrahenta na graficznych wezwaniach do zapłaty o dane zawarte w polu „Nazwa kontrahenta cd.”
5. Rozbudowano modułu kompensat o kolumnę „Transakcja korygowana”.
6. Aktywowano przycisk „Edycji” na podglądzie obrazu dokumentu z eArchiwum z zachowaniem jednoczesnej możliwości pracy w iFK przy otwartym oknie podglądu.
7. Rozszerzono pole Transakcja do 40 znaków dla Zakupów Importowych
8. Przy opcjach importu z pliku XSL dodano opcje importu z plików XLSX.
Na niektórych komputerach do prawidłowego działania importu danych z plików XLSX konieczne jest zainstalowanie dodatku:
Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable (wersja 32 bit)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255
Zawsze w wersji 32 bit , nawet na komputerach z systemem 64 bitowym.


Zmiany w aktualizacji iFK v17.3.0

1. Rozbudowano moduł wystawienia faktur o obsługę w eFakturach kodów kreskowych oraz symboli towaru.
2. Rozbudowano wydruki rejestru VAT o dodatkowe podsumowanie rodzaju faktury Towar/Usługa
Dla rejestrów :
Nabycia Wewnątrzwspólnotowego
Dostawy wewnątrz wspólnotowej
Sprzedaży eksportowej
3. Przeniesiono z modułu windykacji do słowników „Kalendarz dni roboczych”.
4. Przy otwieraniu roku dodano automatyczne generowanie „Kalendarz dni roboczych” na rok otwierany.
5. Dodano automatyczne generowanie wpisów w słowniku „Terminy składania deklaracji VAT” w oparciu o wygenerowany „Kalendarz dni roboczych” przy otwieraniu roku. Domyślnie termin składania deklaracji VAT ma być ustawiony na 25 dzień następnego miesiąca, ale w sytuacji gdy w „Kalendarz dni roboczych” jest to dzień wolny to pierwszy dzień roboczy.
6. Rozbudowano raport deklaracji INTRASTAT i identyfikator podatkowy dostawcy (EURONIP).
7. Dodano domyślne uwzględnianie faktury wewnętrznej do nabycia w deklaracji INTRASTAT dla oznaczonych rejestrów.
8. Poprawiono na wydruku noty korygującej format daty wystawienia noty.
9. Dodano opcję przeglądani „Rozrachunki wg transakcji” wywoływanej również z poziomu skrótu klawiszowego CTR+F3
Opcja została również dodana w „opcjach” na księgowaniach w dokumencie księgowym.


Zmiany w aktualizacji iFK v17.2.0 -Wersja odblokowuje dostęp do opcji "Dane dodatkowe dot. VAT"

1. Dodano obsługę nowego formatu plików JPK_VAT wersja 2.
2. Oddano do ogólnego użytkowania moduł „Dane dodatkowe dot. VAT” umożliwiający zaewidencjonowanie poza rejestrami VAT danych które powinny być ujęte w deklaracji VAT oraz w pliku JPK_VAT.
3. Dodano możliwość rozliczania zakupów z poziomu księgowań w dokumentach rejestrów nabycia wewnątrzwspólnotowego (dodano przycisk ).
4. Dodano nowa wersję CIT-8(24)


Zmiany w aktualizacji iFK v17.1.0 -Wersja odblokowuje dostęp do opcji "Dane dodatkowe dot. VAT"

1. Dodano parametr systemowy „Wyszukiwanie rozliczanych transakcji po fragmencie.” Jeżeli ustawiony na TAK to przy wyszukiwaniu transakcji na podstawie części nazwy na etapie księgowania wyciągu bankowego nie jest wymagane wpisywanie znaków %.
2. Import WB - Na etapie przypisywania kontrahenta do rachunku bankowego dodano możliwość wyszukiwani kontrahenta na podstawie numeru transakcji oraz Kwoty WN i Kwoty MA.
3. Import WB – Dodano możliwość usuwania powiązania kontrahenta z rachunkiem bankowym.
4. Słownik „Kontrahenci (Filie)” – aktywowano wyszukiwanie kontrahentów po polu „Identyfikator obcy”.
5. Funkcje pomocnicze – Rozrachunki z kontrahentami – dodano opcję umożliwiającą wyfiltrowanie nierozliczonych rozrachunków bez wygenerowanego przelewu.
6. Na formatce do dodawanie pozycji rejestrów zakupu dodano checkbox „Wybór MPK”. Jeżeli aktywny to przy przejściu Enterm po polach formatki wywoływana jest formatka wyboru MPK dla księgowanego zapisu.
7. Zatwierdzenie dokumentu nie będzie zmieniać wartości w polu „Modyfikował”.
8. Rozbudowano raport „Zestawienie niezapłaconych faktur” o opcje sortowania po NIP.
9. Na formatce do wyszukiwania kontrahentów dodano zakładkę „Rachunki bankowe”.
10. Funkcji pomocnicze – Rozrachunki z kontrahentami dodać kolumnę „NIP”. Zawartość pola CNIP lub EURONIP jeżeli CNIP pusty.
11. Na formatce wyboru transakcji pod wyciągiem bankowym:
- dodano zapamiętywany na stanowisku check „Tylko nierozliczone”
- w górnym gridzie dodano kolumnę „NIP”. Zawartość pola CNIP lub EURONIP jeżeli CNIP pusty.
12. Przy księgowaniu faktury zakupu w rejestrach po kliknięciu na zakładce 2.KSiegowania w przycisk w sytuacji gdy do faktury są powiązane dokumenty magazynowe (rozliczające ją) dodano wyświetlanie formatki z gridem pokazującym powiązane zapisy z fakturą w trybie przeglądania.
13. Na formatce rozkodowującej konto księgowe na postawie słownika uzupełnień usunięto kolumnę ”Wyróżniki” oraz dodano autoskalowanie kolumny „Nazwa” do treści w tym polu. Dodatkowo zwiększono szerokość formatki.


Zmiany w aktualizacji iFK v16.5.0.2

1. Dodano nową funkcjonalność pod skrótem klawiaturowym (Ctrl+F3) – Rozrachunki wg. transakcji. Opcja wywołuje formatkę na której wylistowane są wszystkie zapisy stanowiące zbiór rozrachunków rozliczających się w obrębie jednej wybranej transakcji. Formatkę (Ctrl+F3) – Rozrachunki wg. transakcji można wywoływać zarówno z poziomu rozrachunków z kontrahentami jak również z poziomu księgowań.
2. Poprawiono wydruk graficzny wezwań do zapłaty.
3. Rozbudowano raport: Analiza zadłużeń o opcje:
a. Włączenia na wydruku dodatkowej kolumny (przeterminowane) – kolumna zawiera sumę przeterminowanych.
b. Drukowania na raporcie pełnej nazwy kontrahenta.
4. Dodano blokowanie przycisków do dodawania danych kontrahenta z poziomu tworzenia przelewów na podstawie praw użytkownika do przycisków przypisanych w ramach słownika kontrahentów.


Zmiany w aktualizacji iFK v16.5.0

1. Deklaracje VAT -7
Dodano obsługę nowych formularzy deklaracji obowiązujących od 01.08.2016r.
2. Numeracja deklaracji VAT-7.
Rozbudowano mechanizm nadawania nazwy deklaracji. W nazwie deklaracji jest dodawany numer do wygenerowanej deklaracji dla danego okresu.
Deklaracja pierwotna dla danego okresu ma nadawany nr 0 (zero). Kolejne deklaracje dla tego okresu czyli „korekty” mają kolejne numery wg kolejności ich generowania.
Np.
VAT-7(16) nr 0
VAT-7(16) nr 1
VAT-7(16) nr 2.
Uwaga:
Będzie możliwe odtwierdzanie i usuwanie deklaracji według dotychczasowych zasad co może skutkować powstawaniem luk w ciągłości numeracji.
3. Deklaracje VAT- 27
Dodano zbiorczą zmianę wybranych parametrów deklaracji na wszystkich zakładkach jednoczenie dla pól:
A.8. „Korekta informacji” , E.16. „Data sporządzenia”.
4. Deklaracje VAT- 27
Umożliwiono wyszukiwanie po wartościach zawartych kolumnach „b” (Nazwa ) oraz „c” (NIP) w sekcjach C oraz D na poszczególnych zakładkach. Po znalezieniu wartości pasujących wyświetli się lista zgodnych wartości z wyszukiwanymi i linki do przejścia na poszczególne zakładki.
5. Moduł „Przelewy bankowe” zakładka „Zestawienia przelewów”.
Dla zatwierdzonych zestawień przelewów dezaktywowano (wyszarzono) przycisk „Opcje grupowania”.
6. Rozbudowa wydruku raportu indywidulanego dla rejestrów nabycia wewnątrzwspólnotowego.
Dodano możliwość generowania raportu „Wydruk indywidulany rejestry” dla wszystkich rejestrów nabycia wewnątrzwspólnotowego jednocześnie.


Zmiany w aktualizacji iFK v16.4.0

Wykaz zmian wydanych w wersji 16.4.0:
1. Aktualizowana moduł obsługa plików JPK
2. Dodano płatny moduł „Dane dodatkowe dot. VAT”
Modułu do ewidencji danych pomocniczych, niezbędnych do wygenerowania kompletnej Deklaracji VAT -7 oraz danych bardziej analitycznych przekazywany do JPK_VAT (Jednolitego Pliki Kontrolnego w zakresie rejestrów VAT).
Moduł umożliwia zaewidencjonowanie wszystkich danych wpływających na wartości netto oraz VAT w sekcjach C. „Rozliczenie podatku należnego oraz D. „Rozliczenie podatku naliczonego” deklaracji VAT, których ewidencja nie nastąpiła w rejestrach VAT systemu iFK.
3. Dodano moduł „Przeksięgowanie rozrachunków kontrahenta” pomiędzy wskazanymi numerami CSK.
4. Na podglądzie rejestrów (Dokumenty->Rejestry):
- Dodano oznaczanie zapisów kolorami zgodnymi ze stanem rozliczenia rozrachunku.
- Dodano przycisk umożliwiający bezpośrednie przejście do rejestru.
5. Moduł „Faktury”:
Po wejściu na ewidencję faktur. Na listach z fakturami domyślnie będzie podpowiadany miesiąc wynikający z logowania.
6. Moduł przelewów
Pod przyciskiem dodano „Szczegóły dokumentu księgowego” zwracający dane z dokumentu księgowego w którym jest zaewidencjonowane księgowanie powiązane z przelewem
Wyświetlana formatka zawiera następujące dane dokumentu księgowego:
- Symbol
- Numer
- Data wystawienia
- Rok ewidencji
- Miesiąc ewidencji


Zmiany w aktualizacji iFK v16.3.0

1. Obsługa JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego).
2. Słownik asortymentu – oddano kolumnę Konto netto to grida z danymi pozycji asortymentowej.
3. Słownik asortymentu – przy definiowaniu asortymentu oddano pole Konto VAT przyszłych okresów. Jeżeli uzupełniona wartości w polu „Konto VAT przyszłych okresów” i data obowiązku VAT dotyczy okresu późniejszego niż rok miesiąc ewidencji lub jest nieokreślona to wówczas kwota VAT księgowana jest na Konto VAT przyszłych okresów
4. Na zakładce Rejestry Zakupów Krajowych przy nagłówku dodano przycisk
5. Odblokowano drukowanie zatwierdzonych zestawień przelewów.
6. Przy usuwaniu rejestru zakupów krajowych dodano sprawdzanie czy użytkownik który usuwa rejestr ma prawo do usuwania przelewów. Jeżeli użytkownik nie posiada prawa to nie pozwalamy mu usunąć rejestru.
7. Na formatce do filtrowania przelewów dodano filtry:
- Data utworzenia - Utworzone przez zalogowanego użytkownika (check) 8. eObieg - Dodano opcję przenoszenia komentarza do przypisanego na etapie zatwierdzenia (księgowania) eFaktury do księgowań.


Zmiany w aktualizacji iFK v16.2.0

1. Dodano zbiorczego tworzenia przelewów z poziomu eObiegu.
2. Rozbudowano moduł INTRASTAT
- Rozbudowano formatkę generowania raportu INTRASTAT o opcję wyboru kontrahenta
- W opcjach modułu Faktury -> Ewidencja faktur wewnętrznych -> Faktury wewnętrzne do nabycia UE dodano „Rozlicz koszty transportu INTRASTAT”.
- W słowniku asortymentów dodano obsługę jednostek uzupełniających „Symbol uzupełniającej jednostki miary.
- W słowniku asortymentów dodano pole „Domyślny kod kraju pochodzenia”.
3. Rozbudowano eObieg (Kancelaria, Obieg dokumentów) o kolumnę „Powód korekty”.
Do kolumny będzie zaczytywana wartości z pliku XML podana w informacjach dodatkowych pod pozycją Powód korekty.
- Powód korekty S - ZWROT TOWARU Jeżeli w pliku XML nie wystąpi informacja dodatkowa „Powód korekty” to kolumna w iFK pozostanie pusta.


Zmiany w aktualizacji iFK v16.1.0

1. Rozbudowano moduł rozdzielników księgowań o opcje pobierania i rozksięgowywania wartości ustalanych w oparciu o salda kont księgowych.
2. Moduł eObieg. Rozbudowano tabele „Kancelaria” oraz „Obieg dokumentów” o nową kolumnę „Powód korekty”. Do kolumny jest zaczytywana wartości z pliku XML podana w informacjach dodatkowych pod pozycją Powód korekty.
3. Dodano obsługę Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
4. Rozbudowa modułu wspomagających generowanie deklaracji INTRASTAT o następujące pozycje:
• Dodanie możliwości przypisywania do pozycji faktury "kod kraju pochodzenia"
• Dodanie możliwości przypisywania do pozycji faktury " ilość w uzupełniającej jednostce miary"
• Dodanie opcji rozliczania kwoty transportu w stosunku do wagi towaru.
• Dodanie opcji- możliwość wygenerowania raportu INTRASTAT dla danego kontrahenta z uwzględnieniem kodów CN


Zmiany w aktualizacji iFK v15.4.0

Wykaz zmian wydanych w wersji 15.4.0:
1. Rozbudowano moduł obsługi faktur elektronicznych o opcje automatycznego pobierania i księgowania eFV (samofakturowanie) na wskazany MPK oraz konto kosztów.
2. Rozbudowano wydruk graficzny wezwania do zapłaty o numer NIP.
3. Dodano formularz deklaracji F-01 na rok 2015
4. Rozbudowano formatkę modułu „Rozrachunki z kontrahentami” o filtr na ilość wyświetlanych rekordów:
Nowy filtr
Na gridzie z liczbą rekordów kolorujemy kolumnę Ilość rekordów. Jeżeli w filtrach ustawiliśmy 100 a w gridzie wybrano 100 to kolorujemy na czerwono. Oznacza to że może być więcej nie pobranych rekordów z bazy.
5. Na podglądzie eDeklaracji poprawiono aktualizację statusów.


Zmiany w aktualizacji iFK v15.3.0

Wykaz zmian wydanych w wersji 15.3.0:
1. Na graficznych wydrukach faktur sprzedaży wystawionych z modułu „Faktury” na pracowników ukryto pole „NIP”, „REGON”
2. Poprawiono obsługę formularzy VAT w zakresie ujmowania zapłat za faktury ujęte w korekcie VAT za złe długi.
3. Rozbudowano moduł not odsetkowych o możliwość ręcznego oznaczenia noty jako „Zapłacona”
4. Dodano opcję oznaczania not jako zapłacone z poziomu formatki nierozliczonych transakcji
Jako zapłacone oznaczane będą tylko noty do których zaksięgowano zapłatę równa wartości noty.


Zmiany w aktualizacji iFK v15.2.0

1. Dodano obsługę nowych formularzy VAT w tym zbiorczej deklaracji VAT-27 do ewidencjonowania operacji w których zastosowano procedurę odwrotnego obciążenia.
2. Umożliwiono automatyczne kompensowanie (wystawienie kompensat) oraz rozliczanie rozrachunków walutowych.
3. Umożliwiono włączenie dodatkowej wersyfikacji salda rozrachunków użytkownika pod kątem powstanie nadpłat na transakcji na etapie realizowanie przelewów. Opcja aktywowana na parametrze systemowym: „Analiza salda rozrachunków na etapie zatwierdzania zestawienia przelewów”.
4. Dodano możliwość kopiowania zatwierdzonych deklaracji.
5. Dodano możliwość kwalifikowania sprzedaży dla której zastosowano procedurę odwrotnego obciążenia w kategoriach: Towar / Usługa (art.17 ust. 1 Ustawy o VAT)


Zmiany w aktualizacji iFK v15.1.0

1. Dodano raport „Zestawienie księgowań dla wybranego CSK”. Raport przedstawia dane usprawniające rozliczenie obrotów z jednostkami powiązanymi.
2. Dodano możliwość zdefiniowania rejestrów z częściowym odliczeniem VAT np. VAT od paliwa dot. samochodów osobowych rozliczany w wysokości 50%.
3. Zmodyfikowano raport „Rejestr zakupów importowych”. Zamieniono nazwy kolumn „Kwota zob. z dok. odprawy” <- -> „Wartość NETTO wyliczona”.
4. Przy rozliczaniu konta „rozliczenie zakupu” w module ‘Zakupy materiałów i towarów’ , poprzez ‘Rozlicz z doksięgowaniem’ dodano możliwość zdefiniowania
konta przeciwstawnego do konta rozliczenia zakupu i wykonanie księgowania na to konto, tak aby bilansował się dokument rozliczenia zakupu.
5. Zwiększono ilości znaków w polu „Komentarz” przy księgowaniu wyciągu bankowego.
6. Drukowanie nagłówka raportów Rejestrów VAT (sprzedaży i zakupu) tylko na 1 stronie wydruku.
7. Dodano możliwość wypełniania i wysyłania deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami jako eDeklaracji.
8. Dodano eksport raportu „Dziennik dokumentów” do pliku Excel.
9. Dodano obsługę formularza deklaracji VAT-7D
10. Rozbudowano raporty „Obroty i salda” oraz „Obroty i salda (2)” o opcję „Pomiń zapisy z BZ”.
11. Dodano możliwość podglądu obrazu dokumentów WZ wystawionych w iHurt z poziomu księgowań w dokumencie prostym.
12. Poprawiono wyświetlanie faktur wewnętrznych krajowych na raporcie w przypadku gdy rok miesiąc ewidencji dot. wcześniejszego roku obrachunkowego niż rok wynikający z daty VAT.
13. Rozszerzono pole „Opis” dla pozycji faktury (zlecenia fakturowania) do 500 znaków.


Zmiany w aktualizacji iFK v14.6.0

1. Dodano nowe komponenty do tworzenia paska szybkiego uruchamiania.
2. Dodano opcje umożliwiające współpracę z eArchiwum.
3. Zmodyfikowano wydruk raportu „Potwierdzenie salda”.
4. Dodano nowe załączniki do deklaracji VAT – VAT-ZZ oraz VAT-ZT z opcją wysyłania ich do eDeklaracji.
5. Dodanie kolumny z numerem referencyjnym dla wysłanych Deklaracji.
6. Rozbudowano raport rejestrów - „Dostawy wewnątrzwspólnotowej” o dodatkowe podsumowanie sekcji bieżących i poprzednich okresów.
7. Dodano raport stanowiący analitykę do deklaracji VAT -7 oraz VAT-7K. (Raport -> Deklaracje -> ).
8. Uaktywniono 4 przedział „Zakresy przeterminowania (dni)” na raporcie „Zestawienie przeterminowanych rozrachunków”


Zmiany w aktualizacji iFK v14.5.0

1. Umożliwiono wysyłanie elektronicznych deklaracji: VAT-UE, VAT-ZD, ORD-ZU (załącznik do korekt deklaracji).
2. Rozbudowano moduł not odsetkowych. Dodano opcję księgowania not oraz zbiorczego wydruku.


Zmiany w aktualizacji iFK v14.4.0.06

1. Obsługa nowego typu odliczenia VAT „wg daty zapłaty” dla rejestrów zakupów krajowych. Opcja gównie zrealizowana pod kątem ewidencjonowania faktury zakupu pod małych podatników rozliczających VAT metoda kasową.
2. Rozbudowano moduł rozliczania nadpłat i niedopłat o dodatkowe filtry.
3. Zoptymalizowano funkcjonalność pierwszej zakładki „Przelewy”.
4. Dla faktur elektronicznych księgowanych z eObiegu na etapie księgowania dodano możliwość zastosowania indywidualnego odliczenia VAT.
5. W celu optymalizacji działania systemu zastosowano nowe komponenty DevExpress w słownikach iFK


Zmiany w aktualizacji iFK v14.3.0

Uwaga!
Zminiono aplikację do archiwizacji rozrachunków "Rozrachunki.exe". Nowa aplikacja znajduje sie w katalogu ...\Kolporter INFO SA\INSIGNUM\iFK\Dodatki\. Należy starą wersję zastąpić nową wersją aplikacji.

1. Podglądanie z poziomu rozrachunków i rejestrów iFK obrazu faktu sprzedaży wystawionych w iHURT, obrazu eFaktur zakupu oraz obrazów faktur, not wystawionych z poziomu iFK (współpraca z iHurt zostanie skonfigurowana po puszczeniu wersji na serwerze produkcyjnym) - (instrukcja w załączeniu)
Podglądanie z poziomu rozrachunków i rejestrów iFK obrazu faktur sprzedaży wystawionych w iHURT.pdf.
2. Moduł do automatycznego wystawiania, poglądu i drukowania kompensat (instrukcja w załączeniu)
Moduł Kompensat z kontrahentami.pdf.
3. Dodano możliwość wysyłania mailem lub zapisywania w postaci plików PDF raportów „Potwierdzenie salda”. Wysłane potwierdzenia mailem są zapisywane w module (Raporty -> Wysłane dokumenty/raporty).
4. Dodano możliwość zapisywania w postaci plików PDF raportów „Zestawienie niezapłaconych faktur”.
5. Dodano filtr na kontrahenta w module ewidencji faktur.
6. Dodano opcję "Rozlicz z doksięgowaniem" w module "Rozrachunki pozostałe".
7. Usprawniono rozliczanie rozrachunków walutowych za pomocą dokumentu prostego.
8. Dodano możliwość zdefiniowania oddzielnego rejestru do księgowania korekt wystawionych do faktur zaliczkowych (instrukcja w załączeniu)
Ewidencja i numeracja korekt do faktur zaliczkowych.pdf.
9. Umożliwiono przeksięgowywanie rozrachunków walutowych z poziomu Funkcje pomocnicze -> Rozrachunki z kontrahentami.
10. Rozszerzono długość symbolu rejestru oraz symbolu kasy do 6 znaków – aby zastosować dłuższe niż 4 znaki symbole rejestrów lub kas wymagana jest instalacja nowej wersji programu księgującego 13.4.2.1.
11. Dodano funkcję wiązania słownika kas z domyślnym dokumentem zawartym w słowniku dokumentów z grupy "raporty kasowe".


Zmiany w aktualizacji iFK v14.2.0

1. Poprawiono wyliczanie kwoty brutto na raporcie rejestrów sprzedaży krajowej dla faktur zawierających pozycje „Poza rejestrem VAT”.
2. Rozbudowano filtry na rozrachunkach z kontrahentami o opcję umożliwiające wylistowanie tylko niepowiązanych rozrachunków.
3. Rozbudowano procedury do przeksięgowania faktur zakupu krajowych o opcje usuwania niezgrupowanych przelewów.
4. Dodano filtr na kontrahenta przy zestawieniach przelewów
5. Umożliwiono wysyłanie specyfikacji do dowolnie nazwanych przelewów mailem jeżeli wybrano „jeden przelew dla kontrahenta” i w tytule nie zmieściła się lista wybranych przelewów. Dotychczas opcja działała jeżeli w tytuł przelewy był zgodny z nazwą zestawienia. Instrukcja konfiguracji dostepna w dziale INSTRUKCJE
6. Dodano możliwość wydruku dokumentów KP/KW w wersji graficznej. Dodatkowo umożliwiono wydruk dwóch egzemplarzy KP/KW na jednej stronie.
7. Rozbudowano raport „Zestawienie niezapłaconych faktur” o filtr „Przeterminowane w przedziale” od ….. do …… dni.
8. Rozbudowano formatkę do wyszukiwania kontrahentów o wyszukiwanie po numerze rachunku bankowego NRB.
9. Rozbudowano formatkę do wyszukiwania kontrahentów o zakładkę wyświetlającą „Dane kontaktowe”.
10. Dodano możliwość wysyłania mailem wezwań do zapłaty. Wezwanie jest wysyłane jako załącznik w PDF. Informacje o wysłanych wezwaniach są zapisywane w module ewidencji dokumentów wysłanych mailem z poziomu systemu iFK (Raporty  Wysłane dokumenty/raporty). Szczegóły w załączonej instrukcji.
11. Umożliwiono zmianę CSK płatnika na zakładce „Płatnik” na etapie wystawiania faktury.
12. Na zakładce „Płatnik” przy wystawieniu faktury umożliwiono użycie adresu położenia punku z wybranego CSK.
13. Rozbudowano eksport do Excela dla analizy zadłużenia o przekazywanie adresu oraz nr NIP kontrahenta.
14. Poprawiono wydruk symbolu SWW/ PKWiU na wersji graficznej faktury sprzedaży
15. Dodano/poprawiono wydruk komentarz na tekstowym wydruku faktury.
16. Poprawiono eksport rejestrów VAT dot. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
17. Poprawiono procedury do wysyłania eDeklaracji.


Zmiany w aktualizacji iFK v14.1.0

1. Na wydruku faktur sprzedaży wystawianych z poziomu iFK zmieniono kolejności wyświetlania sekcji: „Płatnik/Nabywca” „Odbiorca”.
2. Przy księgowaniu faktur korygujących dla zakupów krajowych zastosowano podpowiadanie daty obowiązku VAT wg daty wpływu.
3. Rozbudowano raport rejestrów VAT dla faktur wewnętrznych krajowych o sekcje dot. poprzednich o następnych miesięcy.
4. Rozbudowano słownik kontrahentów o dodatkową zakładkę „Dane kontaktowe” umożliwiają przypisanie do kontrahenta dowolnej ilości numerów telefonów/fax, adresów mail, innych informacji o kontrahencie.
5. W parametrach konfiguracji formatów przelewów dodano check „Wstawiaj kwotę w polu tytułem podczas grupowania przelewów”.
6. Wdrożono elektroniczną wymianę deklaracji VAT-7, VAT-7K.
7. Poprawiono filtrowanie w historii magazynu walut.
8. Rozbudowano wydruk wezwania do zapłaty o opcjonalne drukowanie informacji o BIG Info Monitor.
9. Dodano nowy parametr „Czy wyświetlać check dot. podpowiadania daty ob. VAT dostawcy na rejestrach zakupu?”.
10. Poprawiono tworzenie faktur wewnętrznych do zakupów krajowych z odwrotnym obciążeniem VAT ewidencjonowanych na przełomie miesięcy.
11. Umożliwiono wstawienie wcześniejszego okresu obowiązku VAT niż rok i miesiąc ewidencji dla faktur zakupów krajowych z typem odliczanie „ustalony indywidualnie”.
12. Dodano blokadę usuwania dokumentów ANK jeżeli są w nim księgowania dot. anulowania faktur korygujących.
13. Rozbudowa wydruków rejestrów zakupów krajowych (zbiorczy oraz indywidualny) o dodatkową sekcję „FV zaewidencjonowane w następnych miesiącach”.
W sekcji będą wyświetlane informacje o fakturach zaewidencjonowany w miesiącach późniejszych od miesiąca wybranego dla generowanego raportu jeżeli ich data
obowiązku VAT przypada na miesiąc generowania raportu.
Sekcja „FV zaewidencjonowane w następnych miesiącach” będzie wyświetlana po sekcji „Miesiąc bieżący” a wartości z tej sekcji będą uwzględnione w podsumowaniach stanowiących podstawę od ujęcia
w deklaracji VAT – „Suma poprz.+bież.+zaewidencjonowane w nast. mies”
14. Dodanie weryfikacji unikalności transakcji na etapie księgowania faktur z eObiegu.
Przy księgowaniu faktur z eObiegu tak jak przy ręcznym księgowaniu faktur będzie wdrożony mechanizm sprawdzający czy księgowana faktura nie posiada takiego samego numeru transakcji jak
dotychczas zaksięgowane faktury dla wybranego kontrahenta.
15. Rozbudowany zostanie mechanizm księgowania dokumentów magazynowych (dot. kont rozliczenia zakupów) z iHurt oraz mechanizm pobierania komentarza i daty przyjęcia na podstawie dokumentu magazynowego.
Jeżeli w systemie iHurt w polu przeznaczonym do wpisania numeru dokumentu źródłowego użytkownik wpisze więcej niż jeden numer dokumentu i rozdzieli je znakiem średnika „ ; ” to na etapie księgowania
system iFK zapisze poszczególne numery w oddzielnej tabeli i
wykorzysta je w przyszłości do wyszukiwania dokumentu magazynowego na etapie księgowania faktury lub korekty zakupu.
Na koncie rozliczenia zakupu w polu transakcja nadal będzie wstawiany cały tekst taki jak został wpisany w systemie iHurt np. „FV/01/2014; FK/05/2014” natomiast w tabelach pomocniczych dla tego księgowania
powstaną dwa wpisy: FV/01/2014 oraz FK/05/2014.
Podczas księgowania zarówno faktury FV/01/2014 jak i korekty FK/05/2014 system odszuka dokument magazynowy PZ z transakcją „FV/01/2014; FK/05/2014” i pobierze z niego dane.
Jednocześnie w dekretacji faktury (korekty) na koncie rozliczenia zakupu w polu transakcja będzie wstawiony tekst „FV/01/2014; FK/05/2014” a nie numer transakcji księgowanego dokumentu.


Zmiany w aktualizacji iFK v13.5.0

1. Anulowanie faktur korygujących:
- Dodano podpowiadania dokumentu ANK jeżeli jest zdefiniowany tylko jeden dokument do anulowania korekt.
- Zmieniono zasady podpowiadania daty anulowania. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w miesiącu wcześniejszym od bieżącego to podpowiadamy ostatni dzień miesiąca zalogowania.
2. Dodano nowy parametr systemowy dotyczący wydruków faktur sprzedaży:
„Czy drukować na fakturach sprzedaży pole „Data sprzedaży/wydania”” - Domyślnie parametr jest ustawiony na .
3. Rozbudowano program księgujący o opcje dot. przekazywania daty dla księgowanych dokumentów PZ. Data przyjęcia jest zapisywana do modułu rozlicznie zakupów i może być wykorzystywana przy księgowaniu faktur zakupu.
W tym celu należy włączyć parametr „Czy uzupełniać „Datę obowiązku VAT dostawcy” na postawie „Daty przyjęcia”?”
Dodatkowo rejestr zakupu VAT musi mieć włączony parametr „Pobierz komentarz z dok. magazynowych ”.
4. Rozbudowano program księgujący o opcje dot. księgowania anulowanych faktur na przełomie miesięcy do dwóch dokumentów WKS. Jeden WKS tworzony w miesiącu zgodnym z datą anulowania, drugi w miesiącu zgodnym z datą wystawienia wydania towaru do anulowanej faktury.
5. Rozbudowano „Funkcje pomocnicze – Rozrachunki z kontrahentami” o dodatkową kolumnę „Uwagi” Kolumna powinna być edycyjna tak jak kolumna „Uwagi” w gridzie „Funkcje pomocnicze – Zakupy materiałów i towarów”.
6. Rozbudowano słownik kontrahentów „Kontrahenci (Filie)” o opcje umożliwiające podgląd do których grup KTH jest przypisany wybrany kontrahent.
7. Rozbudowano formatkę dodawania, edycji, podglądu Rejestrów Zakupów Krajowych
Dodać check: „Zgodna z datą wystawienia”.
Ustawienia Chucku jest zapamiętywane w rejestrach użytkownika.
Jeżeli zaznaczony do w polu „Data ob. Podatk. u dostawcy” wstawiać wartość z pola „Data wystawienia”.
8. Dodano parametr: Czy uzupełniać „Datę obowiązku VAT dostawcy” na postawie „Daty przyjęcia” ? TAK NIE. Domyślnie NIE
Jeżeli TAK to:
Na etapie ręcznego księgowania faktury zakupu pobierana jest z dokumentów PZ z tabeli zakupów „Data dostawy” i podpowiadana w dacie powstania obowiązku VAT u dostawcy.
Wyszukiwanie właściwego PZ wg takich samych zasad jak pobieranie komentarzy z dokumentów magazynowych.
Przy eFV również pobierana jest data przyjęcia z PZ. Data z PZ jest nadrzędna nad datą DELIVERYDATE podaną w pliku XML eFaktury.
Funkcja na eObiegu „Pobierz komentarz z dokumentów magazynowych” aktualizuje również wartość w polu „Data powstanie ob. podatkowego u Dostawcy” na gridzie eObiegu
Rozbudowano grid eObiegu o kolumnę „Data przyjęcia wg DM”. Uzupełniana według takich samych zasad jak „Komentarzy z dokumentów magazynowych.”
9. Umożliwiono zbiorcze księgowanie eFV które na etapie eObiegu mają już przypisany komentarz z dok. magazynowego oraz datę przyjęcia z dokumentu magazynowego. Jeżeli do księgowania wybrano faktury nie spełniające tego warunku to pomijać je przy zbiorczym księgowaniu.


Zmiany w aktualizacji iFK v13.4.0

Opis konfiguracji i działania "Faktury zakupów krajowych z odwrotnym obciążeniem podatkiem VAT"

1.Rozbudowano słownik stawek VAT o kolumnę „Stały rodzaj odliczenia dla stawki”.
Jeżeli zdefiniowany przy stawce to dla zakupów krajowych (rodzaj odliczenia), nabyciu wewnątrzwspólnotowym (typ odliczenia) to wyświetlać te pola tylko wyszarzane (nie podlegające edycji) i podpowiadać wyżej określone wartości i następnie zapisywać je na rejestrach.
Jeżeli nie zdefiniowany to działać według dotychczasowych zasad – podpowiadać na podstawie konfiguracji w słowniku rejestrów VAT.
Dzięki wprowadzonej opcji np. przy stawkach ZW, NP, 0% można zdefiniować stały rodzaj odliczenia:
Stawka np. - sposób odliczenia : „Nie podlega odliczeniu”
Stawka 0% i ZW - sposób odliczenia : „Do bezpośredniego odliczenia”.
2.Rozbudowa eObiegu w zakresie oznaczania rekordów dotyczących „elektronicznych wersji faktur z papierowych”.
Rekordy zawierające dane dot. dokumentów stanowiących elektroniczną wersję faktury papierowej będą oznaczone innym kolorem w kancelarii, na ścieżkach obiegu oraz w historii obiegu.
3. Rozbudowa formatki ze słownikiem użytkowników o dodatkowe pole tekstowe „Uwagi”.
„Uwagi” będą wyświetlane również gridzie z danymi użytkownika. W tym polu będzie możliwie przypisanie dowolnych uwag do użytkownika systemu iFK.
4.Rozbudowa formatki do wystawiania faktur sprzedaży krajowej.
Na formatce do wystawiania, edycji, podglądy danych faktury krajowej dodać pole „Dodatkowe uwagi nie drukowane na dokumencie”. W tym polu będą wyświetlane uwagi dodane na etapie składania zlecenia do fakturowania. Użytkownik wystawiający fakturę będzie miał możliwość przeedytowania zawartości pola.
5.Wprowadzenie blokady automatycznego rozlicznie nadpłat i niedopłat dokumentem ROZL z poziomu (Funkcje pomocnicze – Rozliczanie nadpłat i niedopłat) faktur do których utworzono odpisy.
6.Zapisywanie wydruku ugody w pliku PDF.
Formatka do wydruku ugody została rozbudowana o opcje umożliwiające zapisywanie treści ugody w pliku PDF. Plik będzie zapisywany na komputerze użytkownika generującego wydruk, we wskazanej przez niego lokalizacji.
7.Zmiana filtru MPK na formatce „Ewidencja umów ugód z dłużnikami”.
Zmieniono komponent do wyboru MPK tak aby była możliwość wybierania wielu MPK.
8.Import księgowań z plików XLS pod dokument bilansu otwarcia.
Import z pliku Excel jest dostępny pod przyciskiem . Wzór formatki do importu będzie taki jak przy imporcie pod dokument prosty.
9.Rozbudowa mechanizmu generowania przelewów do eFaktur.
10.Dodanie parametru „Telefon drukowany na raporcie wezwanie KRD”.
Parametry systemu iFK zostaną rozbudowany o nowy parametr umożliwiający zmianę numeru telefonu drukowanego na wezwaniach zapłaty KRD.
11.Obsługa faktur zakupów krajowych zawierających pozycje objęte VAT do których zastosowano procedurę odwrotnego obciążenia oraz pozycje z VAT-em naliczonym.Zmiany w aktualizacji iFK v13.3.0

1.Dodano nowe wzory formularzy deklaracji VAT-UE wraz z VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C
2.Rozbudowano raport indywidualny i zbiorczy wydruku rejestru zakupów krajowych o opcje filtrowania danych według MPK (domyślnie) lub MPZ (opcjonalnie).
3.Poprawiono naliczanie różnic kursowych dla operacji na rachunku bankowych na podstawie zapisów z magazynu walut.
Odwrócono algorytm wyliczania różnic kursowych.
Było:
„Kurs nabycia waluty” – „Kurs średni NPB z dnia rozchodu” * „Kwota operacji w walucie”
Jest:
„Kurs średni NPB z dnia rozchodu” - „Kurs nabycia waluty” * „Kwota operacji w walucie”.
Dodatkowo zmieniono zasady księgowania.
Zamiast księgowania różnic kursowych persaldem na koniec miesiąca będą oddzielnie księgowane sumy dodatnich oraz ujemnych różnic kursowych.
4. Dodano obsługę niskowartościowych środków trwałych:
a.Na formatce księgowania pozycji rejestrów nabycia Środków trwałych zamiast jednej opcji do wyboru: „Środki trwałe” są wyświetlane dwie opcje: „Środki trwałe” oraz „Niskowartościowy”.
b.Jeżeli wybrana opcja „Środki trwałe” system iFK będzie ja traktował na raportach rejestrów VAT oraz w deklaracji VAT tak jak dotychczas. Jeżeli wybrana opcja „Niskowartościowe środki trwałe” system iFK będzie ją na raportach rejestrów VAT oraz w deklaracji VAT traktował identycznie jak pozycje posiadające aktywną opcję „Wyposażenie”.
5.Rozbudowano „Księga główna - > Obroty i salda (analityka) -> ” o opcje przeglądania zapisów księgowych za dowolnie wybrany okres w obrębie roku obrachunkowego w którym użytkownik jest zalogowany.
6.W parametrach systemu w grupie „Noty” dodano parametr:
„Domyśle uwagi drukowane na notach OU”.
Pole uwagi pojawia się na formatce jeżeli aktywny parametr „Drukuj uwagi na notach OU”.
W polu uwagi podpowiadany byłby tekst zdefiniowany w nowym parametrze z opcją do edycji.
7.Zmiany na notach odsetkowych:
Zmieniono na wydruku graficznym i tekstowym nagłówek kolumny z „Kwota do zapłaty” na „Kwota dokumentu”.
8.Dodać parametr systemowy dla firmy „Pozwalaj na wystawiania faktur sprzedaży z datą sprzedaży późniejszą od daty wystawienia”.
Jeżeli parametr aktywny i data sprzedaży na FV > do daty wystawienia to księgować fakturę do miesiąca, roku ewidencji wynikającego z daty wystawienia.
9.Obsługa statusów CSK na etapie wybierania kontrahentów w iFK na formatkach do
- dodawania i edycji księgowań
- dodawania faktur, not obciążeniowo uznaniowych:
•W sytuacji, gdy podczas księgowania zostania wskazany nr CSK ze statusem: zablokowany wyświetlany będzie komunikat:
„ Wskazany nr CSK posiada status zablokowany. Prawidłowy nr CSK to: …….. czy jesteś pewien, że musisz użyć wybranego CSK.”
Przyciski: ,
Kursor na
•W sytuacji, gdy podczas księgowania zostania wskazany nr CSK ze statusem: stary bądź niezweryfikowany wyświetlany będzie komunikat:
„ Wskazany nr CSK posiada status stary/niezweryfikowany. Proszę dokonać weryfikacji nr CSK i ponowić próbę księgowania.”
Przyciski:
Kursor na
10.Rozbudowaano raport „Zestawienie transakcji (1)”:
a.Dodać nowe checki w nowej sekcji „Wykluczenia”:
- w windykacji
- z zawartą ugodą
- z odpisem aktualizującym
b.Dodać nowy check – tylko rozrachunki z odpisami aktualizującymi.
11.Rozliczenie zakupów – dodać przycisk taki jak na rozrachunkach z kontrahentami . Działanie identyczne jak na rozrachunkach.Zmiany w aktualizacji iFK v13.2.0

1.Parametry systemu: Dane do deklaracji podatkowych: dodano pozycję „Nazwa firmy”. Jeżeli pole uzupełnione to do deklaracji pobierana jest nazwa z tego pola. Jeżeli nie to nazwa na deklaracji pobierana tak jak dotychczas z nazwy firmy.
2.Deklaracje VAT – dodano obsługę od kwietnia 2013 nowych wzorów deklaracji VAT 7 (14) oraz VAT 7K (8).
3.Dodana opcja „Zaznacz wg wyróżników” na „Rozrachunkach z kontrahentami”.
4.W gridzie ewidencji faktur sprzedaży krajowej dodana kolumna „Komentarz”. Komuna zawiera treść komentarza z faktury.
5.Dodano opcję zbiorczego wydruku graficznej wersji not obciążeniowo – uznaniowych „Drukuj zaznaczone”.Noty zawsze drukowane są w dwóch egzemplarzach: „Oryginał” i „Kopia”.
6.Dodano opcję zbiorczego wydruku faktur sprzedaży krajowej „Drukuj zaznaczone”.
7.Dodano opcję zapamiętywania ostatniego wydruku kompensaty. Jeżeli po wydrukowaniu kompensaty stan rozrachunków ujętych na kompensacie ulegnie zmianie to i tak będzie możliwe ponowne wydrukowanie kompensaty według pierwotnego stanu rozrachunków.
Jeżeli użytkownik będzie chciał wydrukować kompensatę według aktualnego stanu rozrachunków to na formatce musi zaznaczyć check „Przelicz kwoty na wydruku”.
8.Rozbudowano moduł poleceń zapłaty o opcje zwracające status realizacji nadany przez Bank. Możliwy jest podgląd historii realizacji poszczególnego polecenia.
9.Moduł „Faktury” - umożliwiono wystawianie faktur sprzedaży krajowej na pracowników.
10.Moduł „Noty obciążeniowo - uznaniowe” - umożliwiono wystawianie not na pracowników.
11.Raport „Zestawienie niezapłaconych faktur” dodano opcję „Indywidualny wydruk dla kontrahenta”. Jeżeli opcja zaznaczona to raport robi oddzielne raporty (wydruki) dla każdego z kontrahentów.
12.Dla rozrachunków dodano dwa nowe wyróżniki „Umorzenie” i „Wyksięgowanie”.
Wyróżnik „Umorzenie” będzie automatycznie generowany przy tworzeniu nowych statusów odpisów wyksięgowujących rozrachunek tj. umorzenie sądowe, umorzenie komornicze, itp.Zmiany w aktualizacji iFK v13.1.0.0

Opis działania modułu "Korekty VAT"

Zmiany w aktualizacji iFK v12.7.6

1.Rozszerzony zakres pola „Transakcja” dla księgowań z poziomu rejestrów zakupów krajowych oraz dokumentów prostych z 20 do 40 znaków.
W zwišzku z powyższym zmodyfikowano wydruki raportów – umożliwiono wydruk 40 znaków w polach „Transakcja”.
2.Rozbudowano wydruki raportów rejestrów VAT dla zakupów krajowych o opcje umożliwiajšce wydruk pozycji zaewidencjonowanych z wyróżnikiem „Poza rejestrem VAT”
3.Dodano nowy mechanizm naliczania różnic kursowych na rachunkach walutowych. Nowe opcje naliczania różnic kursowych sš oparte na zapisach w magazynie walut wiec może on być wykorzystywany wyłšcznie w tych formach które korzystajš z magazynu walut.
Opis nowy mechanizmu naliczania różnic kursowych:
a.Opcja dotyczy tylko firm z włšczona opcjš „Obsługa magazynu walut”.
b.Zmiany nie dotyczš księgowania operacji z kasach walutowych (raportów kasowych).
c.Na formatkach księgowania wypłaty z walutowego rachunku bankowego dodano pole do wpisywania (pobrania ze strony NBP) kursu po jakim ma zostać zaksięgowana operacja.
d.Zapłata jest księgowana na rozrachunkach według podanego kursu na formatce przez użytkownika – (œredniego kursu NBP poprzedzajšcego dzień zapłaty).
e.W magazynie walut tak jak dotychczas robiš się rozchody według kursów historycznych (FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wychodzi). Rozchody nie księgujšc się pod wycišgiem bankowym.
f.W magazynie walut (historia magazynu walut) przy w/w rozchodach będzie zapisywany (wyœwietlany) kurs po jakim była zaksięgowana zapłata (operacja opisana w pkt. d.)
g.W historii magazynu walut przy rozchodach sš wyœwietlane dodatkowe informacje dot. zapłaty:
•kurs NBP – kurs po jaki została zaksięgowana zapłata
•dokument (symbol dokumentu/nr/poz) w jakim została zaksięgowana zapłata. Pod tabelš dodano przycisk umożliwiajšcy szybkie przejœcie do wycišgu bankowego w którym została zaewidencjonowana zapłata.
•Różnica kursowa – kolumna przedstawiajšca wartoœć różnicy kursowej dla pozycji rozchodu z rachunku walutowego.
Różnice sš liczone pomiędzy kursem historycznym (aktualne pole „Kurs” tj. kursem po jakim była wpłata) a kursem z zapłaty (podanym w wyniku operacji z pkt. d. tj. œrednim kursem NBP poprzedzajšcego dzień zapłaty)
•Zaks. różnica kurs. – kolumna „Zaksięgowana różnica kursowa” przedstawia informację czy wyliczona różnica kursowa została zaksięgowana.
•Dokument różnic kursowych – dokument księgowy w którym zostały zaksięgowane różnice kursowe z wskazanego rachunku bankowego za wybrany miesišc.
h.W historia magazynu walut została dodana opcja (Opcja odstępna na prawach użytkownika)
Różnice będš automatycznie księgowane w dokumencie różnic kursowych – KURS dla miesišca w którym użytkownik jest zalogowany i w zalogowanym MPZ/MPK.
Jeden zapis księgowy na koncie księgowych przypisanym do rachunku bankowego.
Drugi na koncie dodatnich lub ujemnych różnic kursowych zdefiniowanym w dokumencie KURS w zależnoœci od wyliczonej wartoœci.
Księgowania będš tworzonš na kwotę równš sumie różnic kursowych wyliczonych dla wskazanego rachunku w danym miesišcu.
Tworzony jest zawsze nowy dokument KURS z ostatnim dniem miesišca w którym użytkownik jest zalogowany.
W komentarzu dokumentu wstawiany jest numer rachunku bankowego którego dotyczy cała operacja.
i.W historia magazynu walut została dodana opcja (Opcja odstępna na prawach użytkownika)
Opcja usuwa księgowania różnic kursowych.
j.Dodano prawa dostępu do magazynu walut oraz historii magazynu walut. Przyciski dostępne sš na prawach użytkownika.
Uwaga:
Aby nowy mechanizm prawidłowo naliczył różnice kursowe z rachunku bankowego od stycznia 2013 należy rozpoczšć księgowanie wypłat z rachunku bankowego po instalacji wersji 13.1.0 i włšczeniu parametru systemowego „Naliczanie różnic kursowych dla rachunków walutowym w oparciu o magazyn walut”.Zmiany w aktualizacji iFK v12.7.0

1.Zablokowano możliwość drukowania oznaczeń „ORYGINAŁ”, „KOPIA” na fakturach wystawianych z poziomu iFK.
2.Z nagłówków wydruków faktur, faktur korygujących usunięto wyraz „VAT”. Aktualna nazwa faktury to: „FAKTURA” zamiast dotychczasowej „FAKTURA VAT”
3.Zmieniono nazwę „FAKTURA VAT WEWNĘTRZNA” na „DOKUMENT WEWNĘTRZNY”. Odpowiednio została zmieniona nazwa dla dokumentów korygujących.Zmiany w aktualizacji v12.6.0

1.Rozbudowano formatkę importu danych z pliku Excel do dokumentu prostego o możliwość wybory wyróżnika (domyślnie wyróżnika „Zapłata”)
2.Dodano dwa nowe wyróżniki dla rozrachunków: „Duplikat faktury”, „Duplikat faktury korygującej”
3.Zoptymalizowano formatkę wykorzystywaną do wiązania faktury zakupowej z dostawami portalu eZamówienia.
4.Rozbudowano system iFK o opcje importu wpłat z plików Payu. Opcja dedykowana dla K-EX - Zlec_4_KEX_ 2012_iFK - Import płatności PayU - Pewna Paczka.
5.Poprawiono zwracanie nazwy na oświadczeniu o potraceniu wierzytelności. Opcja wykorzystywana przez K-EX.
6.Zmieniono zasady wymiany danych (księgowania) pomiędzy z systemami KOLTRACK <- -> iFK
7.Udostępniono metodę webserwice do wystawiania not przez system iCentrala. Zlec_16_KSA_ 2012_iFK - Metoda webservice do wystawiania not OU.Zmiany w aktualizacji v12.5.0

1.Zmieniono zasady filtrowania danych na raporcie „Raporty -> Rejestry -> Rejestry VAT -> Zakupy krajowe”.
Zamiast filtrowania po MPZ dane będą filtrowane po MPK rejestru.
2.Przy wyświetlaniu grup przelewów przywrócono kolumny z identyfikatorem CSK i nazwą kontrahenta – odbiorcy przelewu.
3.Zoptymalizowano procedury grupowania przelewów z kompensatami.
4.Poprawiono procedurę księgującą faktury korygujące do rozliczeniowych faktur zaliczkowych.Zmiany w aktualizacji v12.4.0

1.Księga Główna -> Obroty i salda - analityka - dodano możliwość przechodzenia do dokumentu księgowego i księgowań w nim zawartych.
2.Przelewy - dodano przycisk z aktywnymi do wyboru opcjami ,
3.Zarządzanie grupami kontrahentów - dodano możliwość usuwania kontrahenta głównego razem z jego wszystkimi podrzędnymi oddziałami
4.Raporty - dodano raport „Analiza zadłużeń za okres” – raport zrealizowany na zlecenie Działu Analiz spółki Kolporter.
5.Deklaracje - dodano możliwość generowania deklaracje INTRASTAT – Przywóz w oparciu o wystawione faktury wewnętrzne do nabyci UE.
6.Logowanie – umożliwiono logowanie się w trybie przeglądania dla użytkowników nie posiadających prawa do zablokowanych miesięcy w sytuacji
gdy wszystkie na bazie wszystkie miesiące sa zamknięte lub zablokowane.
7.Import wyciągów bankowych z pliku Elixir – Rozbudowo parametry konfiguracji mechanizmu automatycznego dopasowywania wpłat o jednoczesną
obsługę rozrachunków kontrahenta zaewidencjonowanych na wielu kontach księgowych.
8.eZamówienia – rozbudowano wymianę danych z portalem eZamówienia w zakresie ewidencjonowania wielu faktur do jednej dostawy.Planowane zmiany v5.7.1

Lista nowych opcji i zmian w iFK 5.7.1

Planowane zmiany w wersjach poprzednich

Lista nowych opcji i zmian w iFK 5.1.0
Lista nowych opcji i zmian w iFK 5.2.0
Lista nowych opcji i zmian w iFK 5.3.0
Lista nowych opcji i zmian w iFK 5.4 i 5.5