Najważniejsze zmiany w poszczególnych aktualizacjach i wersjach iHurt


Najważniejsze zmiany w wersji 2021.3:

 1. Obsługa nowego sposób ustalenia daty VAT dla korekt (data uzgodnienia korekty).
 2. Możliwość inwentaryzowania magazynów, mimo znajdujących się nań towarów zarezerwowanych.
 3. Rozbudowa narzędzia wydruku etykiet o możliwość wydruku również naklejek.
 4. Rozbudowa parametrów analizy "Dane towarów".
 5. Dodanie kolumny z nr faktury na liście dokumentów wydania.
 6. Umożliwienie zamieszczenia na wydruku dokumentu wydania daty i godziny wydruku.
Instrukcja opisująca zmiany w wersji iHurt dostępna jest do pobrania w formacie PDF: Instrukcja do wersji iHurt 2021.3
oraz dostępna jest na stronie pod adresem:
https://centrumpomocy.infover.pl/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=92

Najważniejsze zmiany w wersji 2021.2:

 1. Możliwość definiowania rabatów dla Kontrahentów wg klas towarowych
 2. Przy "Harmonogramie zmian cen" powrót ceny do cen z dnia przeceny a nie dnia wpisu
 3. Możliwość zastosowania autoryzacji wystawiania zwrotów i korekt z użyciem kart RFID
 4. Rozbudowa mechanizmu importu magazynowych parametrów towarów o możliwość zmiany już ustalonych parametrów oraz dodatkowo o możliwość ustalenia zakresu importu/zmian
 5. We wnioskach do banku został dodany eksport faktur do pliku csv w formacie banku ING
 6. Rozbudowa import towarów z pliku Excel'a o import parametru GTU z pliku.
 7. Dodanie kolumny "eDokumenty" na zamówieniach do dostawców celem umożliwienia śledzenia statusów elektronicznej wysyłki danego zamówienia
Instrukcja opisująca zmiany w wersji iHurt dostępna jest do pobrania w formacie PDF Instrukcja do wersji iHurt 2021.2
oraz dostępna jest na stronie pod adresem: https://centrumpomocy.infover.pl/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=89

Najważniejsze zmiany w wersji 2021.1:

 1. Dla grupy PSB: Nowe i ulepszone narzędzie importu danych towarów z Centrali PSB (klasyfikacje, przeliczniki SI, wybrane parametry, cechy dodatkowe)
 2. Nowe możliwości na listach "zamówień do odbiorców i oferty cenowe" oraz "Wydania"
 3. Podgląd komentarza na liście "zamówienia do odbiorców i oferty cenowe"
 4. Kontrola maksymalnego terminu płatności parametrem "Maksymalna ilość dni na zapłatę"
 5. Przepisywanie ceny z innego cennika w oknie edycji pozycji
 6. Kopiowanie pozycji z zatwierdzonego dokumentu przyjęcia do dokumentu wydania
 7. iKasjer - import paragonów z wyłączeniem sprawdzania parametru towaru "ręczny wybór partii"
 8. Nowy sterownik dla terminali od operatora First Data

Najważniejsze zmiany w wersji 2020.5:

 1. Obsługa faktur uproszczonych.
 2. Naliczanie punktów online przez Payback (dla grupy PSB).
 3. Weryfikacja dostaw towarów – możliwość weryfikacji kilku koszyków z kilkoma PZ.
 4. Kartoteka towaru została rozbudowana o parametr „Sprzedawany na paletach”.
 5. Uwzględnianie "pierwszych przyjęć" w wybranych mechanizmach iHurt.
 6. Rozbudowa raportu „Zbiorcze zestawienie dok. magazynowych” o opcję „Wyniki w formie tabeli”.
 7. Elektroniczne zamówienie do producent (eDokumenty) na podstawie zamówienia od odbiorcy
 8. Oddzielne adresy e-mail do wysyłki eFaktur oraz eKorekt
 9. Przenoszenie komentarza z WZ do Faktury
 10. Współpraca iHurt z eArchiwum w zakresie importu dokumentów dostaw

Najważniejsze zmiany w wersji 18.3.B10: poprawki dotyczące

 1. kolorowania pozycji wg statusów w oknie importu z pliku xml
 2. ustawiania rabatu na pozycjach FV za pomocą narzędzia

Najważniejsze zmiany w wersji 18.3.B09

 • dodano parametr za pomocą którego można sterować wymogiem obecności numeru NIP w paragonie od określonej daty "Zgodność NIP w FV do PAR – data graniczna" (domyślnie ustawiony na 2020.01.01)
 • rozszerzono mechanizm kolorowania statusów na:
   pozycje dokumentów paragony, faktury sprzedaży, wydania, przyjęcia, zamówienia od odbiorców, zamówienia do dostawców - statusy "ogólne" i magazynowe
   na okno imortu pozycji do wydań
   w okno przeglądu partii towarów
 • dodano obsługę drukarki fiskalnej ELZAB MERA+ TE FV MD04.01
 • dodano obsługę drukarki fiskalnej POSNET THERMAL XL2 ONLINE
 • dodano obsługę wydruku numeru NIP Klienta na drukarkach POSNET w protokołach POSNET oraz THERMAL
 • dodano obsługę wydruku numeru NIP Klienta na drukarkach NOVITUS BONO ONLINE oraz HD ONLINE
 • dodano obsługę wydruku numeru NIP Klienta na drukarkach UPOS FP-T88VA v3.0
 • dodano obsługę wydruku numeru NIP Klienta na drukarkach ELZAB ZETA
 • rozbudowano "Przestawną analizę sprzedaży" o drugą klasyfikację towarów, informację o magazynie, umożliwiono podział wyświetlanej klasyfikacji kontrahentów na poziomy
 • poprawiono sprawdzanie flagy "Czynny VAT" dla przypadku synchronizacji CSK kontrahentów w tle
 • rozbudowano obsługę mechanizmu podzielonej płatności

 • Najważniejsze zmiany w wersji 18.2.B13

 • dodano kolumny "podzielona płatność" oraz "podzielona płatność - pozycja towarzysząca" w oknie dodawania towarów do dokumentu przyjęcia
 • dodano kolumny "utworzył oraz "modyfikował" w oknie "Harmonogram zmian cen"
 • rozbudowano raport "Rozliczenia z kontrahentami": w formie wyniku w formie tabeli o kolumny "Wartość netto" oraz "Wartość VAT", w formie papierowej o kolumnę "Wartość VAT"
 • rozbudowano raport "Dane towarów" o kolumny "podzielona płatność" oraz "podzielona płatność - pozycja towarzysząca"
 • rozszerzono możliwosć edycji flagi podzielona płatność dla indeksów ze statusem "Do uzupełnienia", dla takich indeksów jest możliwa niezależnie od ustawienia konfiguracyjnego „Włączanie flagi PP tylko przez narzędzie korekt”
 • poprawiono usuwanie paragonu niezafiskalizowanego
 • poprawiono edycję faktury do WZ w przypadku towatów z odwrotnym obciązeniem
 • poprawiono wystawianie FZ do dokumentu PZ w przypadku występowania pozycji podlegającej odwrotnemu obciążeniu

 • Najważniejsze zmiany w wersji 18.2.B11

 • Program został dostosowany do przepisów wchodzących z dniem 01.11.2019 (Split Payment)
 • Dostępny jest moduł reklamacji

 • Najważniejsze zmiany w wersji 18.2.B6

 • dodano obsługę wydruku numeru NIP na paragonach oraz dodano parametr umożliwiający kontrolę NIP podczas wystawiania faktury do paragonu
 • rozbudowano narzędzie zmiany cen
 • dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus poprzez interfejs LAN (modele BONO ONLINE oraz HD ONLINE)
 • dodano możliwość filtrowania eFaktur wg cechy dodatkowej zgodnej z ustawieniem konfiguracyjnym w parametrze "Import dostaw z systemu eDokumenty: symbol cechy dodatkowej", domyślnie ustawiony na wartość "Marka"
 • poprawiono błąd przy wystawianiu faktury VAT do proformy
 • poprawiono obsługę manifestu o wpisy dla biblioteki eDokumentyCOM.dll
 • poprawiono błąd podczas tworzenia nowej grupy użytkowników
 • poprawiono edycję stopki w korekcie faktury zakupowej w specyficznych przypadkach
 • poprawiono obsługę kolektora danych
 • poprawiono obsługę dodawania nowego szablonu w przypadku nei występowania wyrobów węglowych w bazie

 • Najważniejsze zmiany w wersji 18.1.B12

 • poprawiono rozliczanie faktur zaliczkowych
 • poprawiono dodawanie indeksów bez obrotu do faktur zaliczkowych oraz proform

 • Najważniejsze zmiany w wersji 18.1.B10

 • dodano możliwość funkcjonowania aplikacji na stacji roboczej bez konieczności rejestracji bibliotek a tym samym bez uprawnień administracyjnych (wymaga odinstalowania aktualnie istniejących plików i ponownej instalacji z nowego instalatora)
 • dodano narzęzie umożliwiające przeglądanie stanu magazynowego towarów we wszystkich magazynach w obrębie danej bazy bez możliwości przeglądania dokumentów w tych magazynach
 • dodano nową wersję biblioteki drukarek fiskalnych Novitus
 • wydłużono czas oczekiwania na listę dokumentów podczas "Kontroli dokumentów niezatwierdzonych"
 • poprawiono obsługę korekt ujemnych dla faktur faktoringowych dla kontrahentów ze zdefiniowanymi limitami faktoringowymi
 • w "Przestawnej analizy sprzedaży" dodano możliwość wywołania "wg dat VAT"
 • poprawiono prezentowanie informacji o ostatnim wydaniu w analizie "Stany i obroty magazynowe"
 • poprawiono przenoszenie informacji związanych z faktury sprzedaży do dokumentu WZ
 • poprawiono w imporcie danych z kolektora do faktury zakupu obsługę towarów których nie ma na fakturze
 • poprawiono weryfikację stanów magazynowych poprzez porównanie z koszykiem utworzonym za pomocą kolektora
 • poprawiono import towarów z kolektora w przypadku gdy w kolektorze są kody kreskowe przypisane towarowi jako dodatkowe
 • zmieniono sposób obsługi wiązania dokumentu PZ z eFakturą (obsługa sprzedawcy)
 • zoptymalizowano obsługę przesyłania towarów z lewego do prawego okna za pomocą przycisków ">>" dla kolektora CipherLab

 • Najważniejsze zmiany w wersji 17.3.B15

 • poprawiono wydruk "Dokumentu dostawy wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy"
 • poprawiono kontrolę usuwania użytkownika z bazy
 • poprawiono zestawienie Zestawienia -> Rozl. z kth -> Potwierdzenia sald opakowań, aby cena pobierana była z dokumentu a nie ze słownika
 • poprawiono raport premii dla PH, który nie wykazywał transakcji na których była usługa
 • dodano wydruk dodatkowego rachunku bankowego na FS, Korekta FS, zam. od odb, noty rozliczeniowe opakowań zwrotnych
 • dodano podsumowanie wartości w narzędziu wspomagania zamówień
 • rozbudowano mechanizm obsługi depozytów o przepisywanie informacji związanych z FV
 • umożliwiono sprzedaż węgla na FS powyżej 200kg jeżeli naliczono akcyzę dla detalisty bez wypełnionego PESEL
   - jeżeli łączna waga wyrobów węglowych przekracza 200 kg i wszystkie pozycje węglowe mają włączone naliczanie akcyzy a KTH nie ma uzupełnionego PESEL - FS można zatwierdzić
   -jeżeli łączna waga wyrobów węglowych przekracza 200 kg i jakakolwiek pozycja ma wyłączone naliczanie akcyzy a KTH nie ma uzupełnionego PESEL - zatwierdzenie FS będzie blokowane

 • Najważniejsze zmiany w wersji 17.3.B5

 • poprawiona "dzienna analiza sprzedaży"
 • poprawione działanie analiz
 • rozbudowanie słownika rejestrów sprzedaży
 • poprawione poruszanie kursora przy przechodzeniu tabulatorem w sprzedazy detalicznej
 • poprawione wydruki WZ

 • Najważniejsze zmiany w wersji 17.2.B8

 • poprawiono import pozycji do dokumentów magazynowych w przypadku kiedy użytkownik nie posiada uprawnień do grupy cen
 • uzależniono opcję kasowania publicznych/prywatnych koszyków towarowych o uprawnienia użytkownika
 • poprawiono wartość kosztów dodatkowych na wydrukach dokumentów przyjęcia
 • dodano możliwość przyjmowania zapłat przwyższających wartość faktur oraz rozliczania nadpłaty (po włączeniu parametru 'Zezwalaj na przepłacanie faktur podczas przypinania zapłat')
 • dodano możliwośc edycji faktur które posiadają zapłaty bilansujące się wzajemnie (KP=KW)
 • zmieniono sposób kontrolowania KTH pod kątem VAT (czynny podatnik VAT)
 • uzależniono obsługę rabatów podczas importu pozycji do dokumentu z koszyka towarów/z pliku/z kolektora danych od parametru "Podpowiedzi rabatu"
 • dodano obsługę numeru BDO na dokumentach drukowanych w aplikacji oraz eFakturach
 • wprowadzono kosmetyczne zmiany w inwentaryzacji (zmieniono nazwę przycisku zatwierdzającego inwentaryzację, zmieniono nazwę kolumny 'Ilościowa' na 'Kompensata ilościowa', zmieniono wybór towarów z koszyka w opcji pozycji arkuszy spisowych, zmieniono warunek wyświetlania ilości w systemie)
 • poprawiono wydruk stopki dokumentu PZ na drukarce igłowej
 • poprawiono wyliczanie ilości do magazynu (PZF) podczas kopiowania pozycji z koszyka towarów do faktury zakupu
 • w zamówieniach od odbiorców dodano opcję Odśwież ceny i rabaty (w menu Narzędzia)
 • w zamówieniach od odbiorców dodano możliwość dodawania uwag wewnętrznych do pozycji zamówienia od odbiorców (po włączeniu parametru w konfiguracji 'Zamówienia od odbiorców - uwagi do pozycji' oraz pod warunkiem posiadania przez użytkownika uprawnienia)
 • w zamówieniach od odbiorców dodano możliwość edycji danych uzupełniających (pod warunkiem posiadania uprawnienia)
 • w zamówieniach od odbiorców poprawiono wyświetlanie listy faktur w kolumnie "Faktury związane" w przypadku gdy do zamówienia wystawiono więcej niż jeden dok. WZ
 • w ofertach dodano obsługę informacji związanych z dokumentami
 • poprawiono obsługę anulowania płatosci w rozliczach faktoringu
 • dodano możliwość filtrowania towarów po klasyfikacjach (po uprzednim włączeniu na żądanie ukrytego parametru w konfiguracji) w oknie wyboru towarów w dokumentach wydania, faktur sprzedaży, paragonów, towarów w magazynie
 • dodano możliwość zamieszczania dodatkowego tekstu drukowanego na fakturze dla konkretnych rejestrów sprzedaży, który na wydruku faktury jest dodawany do ogólnego tekstu z konfiguracji programu
 • dodano możliwość importu pozycji do dokumentów magazynowych niezwiązanych z kth/magazynem (z pliku Microsoft Excel)
 • analizy i zestawienia w których dostępny był wybór towarów "wg grup" rozbudowano o możliwość wyboru "wg typu towaru"
 • poprawiono analizę premii przerdstawicieli handlowych w przypadku korekt zbiorczych
 • poprawiono podpowiadanie opcji brutto/netto (dla dokumentu wydania) przy wydruku WZ z poziomu faktur sprzedaży
 • zmieniono sposób podpowiadania daty złożenia oraz oczekiwanej realizacji podczas przekstszałcania oferty cenowej w zamówienie od odbiorcy (dla daty złożenia podpowiadana jest data bieżąca a oczekiwana data zrealizowania pobierana jest z kontrahenta (ustalana wg różnych warunków). Jeżeli oferta jest bez kontrahenta to podpowiadana jest data bieżąca)
 • dodano możliwość księgowania dokumentu magazynowego do iFK o oparciu o MPK (pobierane z informacji związanej)
 • zmieniono sposób obsługi towarów z blokadą zakupu podczas importu dostaw
 • dodano możliwość blokady standardowej wersji wydruku dokumentu dostawy wyrobów węglowych (parametr w konfiguracji 'Pokaż standardowy wydruk dokumentu dostawy wyr. węglowych')
 • dodano możliwość sterowania przypisywaniem pozycji nieewidencjonowanych do dokumentów magazynowych WZP/WZF (parametr w konfiguracji 'Przepisuj pozycje nieewidencjonowane do dok. magazynowych')
 • rozbudowano moduł promocji pakietowych o możliwość importu promocji z pliku Microsoft Excel, importu pozycji wykluczonych z pliku Microsoft Excel oraz o definiowanie promocji godzinowych
 • poprawiono problem z przenoszeniem towarów blokowanych do obrotu w słowniku magazynów
 • dodano możliwość zmiany magazynu doecelowego dla dokumentów przesunięć MM- (opcja „Zmiana magazynu docelowego" w menu Narzędzia) o ile dokument nie został wydrukowany ani zaksięcowany
 • w tabelarycznej wersji zestawienia "Przychód i rozchód" dodano kolumnę z ceną
 • dodano możliwość automatycznego kasowania dokumentów (magazynowych, faktur sprzedaży oraz zakupu) zaksięgowanych w iFK po wyczyszczeniu statusu księgowania przez użytkownika w iHurt
 • rozbudowano raport "Podsumowania sprzedaży fiskalizowanej" o możliwość prezentowania danych wg rzeczywistych zapłat
 • moduł promocji cenowych rozbudowano o obsługę promocji pakietowych i wartościowych
 • dodano możliwość anulowania powiązania z eFakturą (w przypadku błędnego powiązania) sterowane dedykowanym uprawnieniem użytkownika
 • podsumowanie wartości zamówienia do dostawcy rozbudowano o sumę wagi i objętości zamówionych towarów
 • rozbudowano okno informacji kontrolnych wyświetlanych podczas logowania do aplikacji o możliwość prezentowania dodatkowych informacji (w zależności od uprawnień posiadanych przez użytkownika) - na dodatkowych zakładkach możliwość wyświetlania faktur (po terminie określonym w oknie konfiguracji lub z nadchodzącym terminem płatności wszystkich lub przypisanych do danego PH) oraz etykiet cenowych oczekujących na wydruk
 • dodano kontrolę dokładności ilości miejsc po przecinku dla ceny zakupu w pliku importu pozycji do dokumentu przyjęcia (czy jest zgodna z ustawioną w konfiguracji ogólnej)
 • dodano sortowanie po kolumnach oraz możliwość wyszukiwania w gridzie na liście promocji Payback
 • poprawiono przenoszenie uprawnień użytkowników pomiędzy grupami
 • dodano kontrolę sumy płatności paragonu w przypadku przyjmowania zapłaty kartą płatniczą oraz punktami Payback
 • poprawiono ponowny wydruk faktury w przypadku blokady wielokrotnego wydruku dokumentów dla użytkownika posiadającego prawo do zaawansowanego zarządzania dokumentami

 • Najważniejsze zmiany w wersji 17.1.B8

 • dodano możliwość wyboru grupy cen podczas dodawania towarów do listy etykiet do wydruku
 • dodano możliwość filtrowania po grupie cen w oknie "Lista etykiet do wydruku"

 • Najważniejsze zmiany w wersji 17.1.B7

 • w oknie "Paragony i zwroty" dodano możliwość filtrowania wg informacji powiązanych
 • poprawiono pobieranie danych o kontrahencie z GUS
 • poprawiono czytelność informacji o walutach w oknach i wydrukach dokumentów PZ ewidencjonowanych w walutach obcych
 • narzędzie "koszyków towarów" rozbudowano o kod kreskowy towaru
 • poprawiono obsługę wystawiania FV do WZ w przypadku częściowego zwrotu do WZ na której znajdował się indeks nieewidencjonowanych
 • dodano możliwość otwarcia okna "Typy informacji związanych z dokumentami" z poziomu menu "Słowniki"
 • ujednolicono wygląd okna "Typy informacji związanych z dokumentami"

 • Najważniejsze zmiany w wersji 17.1.B6

 • rozbudowano MWS o dodatkowe narzędzia zarządzania domyślnymi miejscami składowania
 • rozbudowano narzędzie "Wspomaganie zamówień" o obsługę parametru „Stan minimalny”, dodano filtr „Pokaż pozycje, gdzie ilość dostępna jest mniejsza niż stan minimalny" (wszystkie/tylko zerowy/tylko poniżej stanu minimalnego)

 • Najważniejsze zmiany w wersji 17.1.B3

 • w grupowym zarządzaniu parametrami towarów dodano parametr "Ilość jednostek ewidencyjnych na palecie"
 • w analizie "Rozliczenie z kontrahentami" dodano obsługę faktur zakupu wystawionych w walucie innej niż PLN
 • poprawiono obsługę kontroli procesów blokujących aktualizację aplikacji
 • poprawiono wygląd okna FV i FK - przyciski wyboru Komentarza i Uwag nie były poprawnie wyświetlane

 • Najważniejsze zmiany w wersji 17.1.B2

 • dodano parametr konfiguracyjny "Faktura do paragonu – tylko jeden paragon" umożliwiający zablokowanie fakturowania wielu paragonów jedną fakturą
 • dodano możliwość wydzielenia rejestrów sprzedaży dedykowanych tylko dla faktur do paragonów lub korekt faktur do paragonów
 • dodano możliwość ustalenia sposobu podpowiadania cennika netto/brutto indywidualnie dla poszczególnych rejestrów sprzedaży (z konfiguracji programu/wg grupy cen/wg typu kontrahenta/zawsze brutto)
 • dodano możliwość wyłączenia indywidualnych indeksów z mechanizmów kontroli marży minimalnej ustawionych w konfiguracji ogólnej, nowy parametr w konfiguracji "Wyłączenie wybranych towarów z kontroli marży minimalnej"
 • poprawiono działanie opcji przejścia do zamówienia od odbiorcy z poziomu kalendarza dostępności środków transportu
 • dodano możliwość wydruków niefiskalnych na paragonie dla wybranych drukarek fiskalnych (w iHurt/iKasjerze) oraz zdefiniowania własnej treści wydruku niefiskalnego w konfiguracji programu - "Treść dodatkowego wydruku niefiskalnego"
 • wprowadzony zmiany w sterownikach urządzeń fiskalnych dla drukarek Novitus DelioPrimeE oraz dodano dedykowany sterownik dla drukarki Novitus BonoE
 • zmieniono katalogu plików tymczasowych zapisywanych podczas otwierania tabel (CTRL+G) bezpośrednio w Microsoft Excel na systemowy katalog tymczasowy Windows

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.4.B15

 • rozszerzono parametr konfiguracyjny "Automat. real. zamówień: Zatwierdzanie przyjęć" o opcję "Brak"
 • w oknie sprzedaży detalicznej umożliwiono wybór towarów z koszyka: Sprzedaż detaliczna -> Import pozycji z koszyka towarów

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.4.B14

 • w oknie nadawania uprawnień dodatkowych użytkowników możliwość wyszukiwania po filtrach

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.4.B13

 • poprawiono błąd pojawiający się podczas wejścia w słownik towartów podczas wystawiania dokumentów WZ/FS

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.4.B12

 • dodano do listy opuszczanej dodano opcję [Zaznacz wszystkich] w oknach gdzie występuje pole "Użytkownik"
 • wprowadzono drobne poprawki w wydrukach różnic inwentaryzacyjnych w wersji „Pokaż w rozbiciu na arkusze spisowe"
 • poprawiono dzałanie grupowe zarządzanie uprawnieniami w odniesieniu do domyślnego magazynu użytkownika

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.4.B11

 • dodano możliwość filtrowania w słownikach rejestrów zakupu, magazynów, kas po fragmencie symbolu i nazwy

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.4.B10

 • zmieniono sposób prezentowania ujemnej marży na dokumencie - oznacza kolorem czerwonym
 • dodano w konfiguracji programu możliwość definiowania opisów indeksów górnych na wydrukach dokumentów dostawy wyrobów węglowych
 • rozbudowano przydzielanie uprawnień użytkowników/grup użytkowników do rejestrów sprzedaży/magazynów/kas o filtrowanie i grupowanie

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.4.B5

 • dodano możliwość zastosowania ceny/rabatu z historii transakcji z danym kontrahentem podczas wystawiania FV lub WZ z poziomu opcji "Wydania do kontrahenta" (wymaga włączenia modułu!)

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.4.B4

 • poprawiono import przeliczników SI z plików Microsoft Excel - aktualizuje się parametr 'SI' oraz przelicznik (jeżeli był zdefiniowany)
 • poprawiono problem zatwierdzania arkusza w inwentaryzacji przy włączonej numeracji pozycji w arkuszach
 • dodano analizę umożliwiającą uzyskanie danych o wybranych parametrach oraz cechach dodatkowych i przelicznikach towarów

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.4.B3

 • poprawiono działanie filtrów w oknie zamówień od odbiorców

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.4.B2

 • rozbudowano możliwości mechanizmu "Statusy towarów" o kolorowanie statusów na poszczególnych magazynach
 • dodano możliwość podglądu zamówień od odbiorców z poziomu listy dokumentów kontrahenta

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.3.B6

 • dodano możliwość wykonywania przesunięć międzykasowych w oparciu o uprawnienia użytkownika
 • dodano możliwość ewidencji KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami) w kartotece towaru z możliwością umieszczenia na wydruku etykiet, na wydruku FV
 • rozbudowano narzędzie wspomaganie zamówień o dodatkowy filtr na cechy dodatkowe towarów

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.3.B5

 • zmodyfikowano sprawdzanie danych kth z GUS - w komunikacie dodano informację czy kth prowadzi aktualnie działalność czy też nie
 • zmodyfikowano sprawdzanie czy kth jest czynnym podatnikiem VAT wraz z możliwością uaktualnienia przez użytkownika pól 'Płatnik VAT' oraz 'Czynny VAT'

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.3.B4

 • dodano możliwość dodawania i drukowania informacji o przyczynie korekty na FV korygujących
 • dodano zapamiętywanie ustawień okna "Niezrealizowane zamówienia od odbiorców

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.3.B3

 • dodano możliwość sprawdzenia czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT [przycisk Sprawdź stan VAT] - przycisk jest widoczny przy braku współpracy z CSK
 • dodano możliwość pobrania danych kontrahenta z GUS [przycisk Pobierz dane z GUS]
 • poprawiono zestawienie Rozliczenie z kontrahentami 'Faktury zakupowe walutowe - rozliczenia'
 • poprawiono procedurę importu z excela nowych towarów, które w symbolu mają znaki specjalne

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.3.B2

 • nowa biblioteka drFisk.dll zawierająca zmiany dotyczące współpracy z KOLCom: poprawka rzadkiego błędu obsługi wyjątków oraz włączenie na stałe funkcjonalności testowania połączenia

 • Najważniejsze zmiany w wersji 16.1.B6

 • poprawiono błąd związany z wywołaniem iCRM przy wyłączonym module iCRM (Słowniki -> Pracownicy)
 • rozszerzono pole z 20 do 40 znaków dla numeru faktury zakupowej
 • poprawiono błąd Access violation przy generowaniu pliku JPK
 • poprawiono błąd wydruku graficznego korekty zaliczki
 • usunięto opcję wysyłania komunikatów z menu: Aplikacja -> Zalogowani użytkownicy
 • dodano możliwość wyboru w analizach towarów za pomocą koszyka
 • poprawiono sposób wyliczania wartości akcyzy w analizach "Lista sprzedanych wyrobów węglowych" oraz "Sprzedaż akcyzowa wyrobów węglowych"
 • dodano możliwość podwyższania cen sprzedaży o zadany % w narzędziu "Upust do dokumentu" (sterowany parametrem konfiguracyjnym)
 • rezygnacja z frazy "Płatnik" na wydrukach FV/WZ, jeżeli:
 • wydzielono osobne uprawnienie do parametrów wyrobów węglowych w kartotece towaru (w gałęzi "Tabela towary" wydzielono nowe uprawnienie "Parametry akcyzy węglowej")
 • dodano możliwość kontroli ustawień parametrów akcyzowych dla kartotek wyrobów węglowych (parametr konfiguracyjny "Wyroby węglowe - fragmenty nazwy towaru"
 • w oknie przeglądu zamówień od odbiorców dodano możliwośc wyszukiwania po kontrahencie oraz wyliczenia podsumowania dokumentów
 • w pozycjach dokumentów przyjęć/wydań dodano możliwość wyboru towaru (po symbolu/kodzie kreskowych) bez wywoływania okna listy towarów
 • dodano obsługę terminala płatniczego Wincor Nixdorf VeriFonVX520 (za pomocą złącza RS232)
 • dodano informację o dostępności towaru i niezrealizowanych zamówieniach (w oknach "Towary w magazynie" i "Przegląd pozycji zamówienia)
 • poszerzono pole "symbol" w sekcji filtrowania
 • w oknie „Towary w magazynie” dodano zapamiętywanie ustawienia parametru „Stany zerowe”
 • słownik dokumentów magazyniwych rozbudowano o parametr domyślnej wersji wydruku dokumentu
 • dodano obsługę skrótu klawiszowego CTRL+A zaznaczającego całość wpisu wprowadzonego w okno filtrowania
 • dodano możliwośc ustawienia wielkości czcionki we wszystkich listach
 • możliwość wywołania okna „Ruch” z poziomu przeglądu pozycji dokumentów magazynowych oraz pozycji zamówień
 • podczas wystawiania FV do WZ dodano filtr na informacje powiązane w oknie wyboru WZ do zafakturowania
 • wydruk numeru zamówienia na WZ - dla WZ nie powiązanych z zam.odb. drukowaany jest numer ręcznie wpisany w WZ

 • Najważniejsze zmiany w wersji 15.3.B7

 • Poprawiono kontrolę zestwień
 • Poprawa obsługi faktur zaliczkowych
 • Poprawa obsługi PZ
 • Różne poprawki związane ze zgłoszeniami klientów.

 • Najważniejsze zmiany w wersji 15.2.B10

 • dodano w iHurt sterownik dla drukarki fiskalnej UPOS_FP_T88FVA
 • poprawiono obsługę podpowiadania powodu zwolnienia z akcyzy na wyroby węglowe dla nowo zakładanych kontrahentów typu "Detalista"
 • rozbudowano filtrowanie obsługiwane przez listy opuszczane - wybranym filtrom obsługiwanym za pomocą list opuszczanych dodano dodatkową obsługę poprzez wybór ze słownika (osobne okno uruchamiane przyciskiem […] umieszczanym obok listy opuszczanej, z prawej strony)
 • rozbudowano filtrowanie po kodach kreskowych wraz z obsługą czytnika kodów kreskowych w oknach:
 • dodano możliwość wyświetlania miniaturek zdjęć w oknie sprzedaży detalicznej (pobieranych lokalnie lub z CBT
 • rozbudowno raport "Analizy sprzedaży wg faktur" o możliwość wyboru wg rodzaju daty (sprzedaży / wystawienia)
 • dodano możliwość zatwierdzania zamówień do dostawców pomimo niespełnienia limitów logistycznych (obsługiwane konfiguracyjnie)
 • dodano możliwość fiskalizacji wybranych faktur wewnętrznych (brutto)
 • dodano blokadę do wystawiania faktur korygujących dla faktur wewnętrznych wystawionych w cenach brutto i netto
 • rozbudowano narzędzie "Wspomaganie zamówień" o możliwość wpisywania zamawianych ilości i tworzenia na ich podstawie zamówienia do dostawcy
 • zmieniono opis pola do wpisywania daty na "Data przekroczenia granicy" w oknie Paragony i zwroty -> Płatności -> Dokonaj zwrotu VAT dla podróżnych
 • zmieniono sposób zliczania aktualnie podłączonych użytkowników (wykorzystanych licencji)
 • dodano możliwość ukrywania nieaktywnych użytkowników w oknach parametryzowania analiz
 • umożliwiono możliwość wydruku na fakturach sprzedaży adresów dostaw jako adresy do korespondencji (wersja wydruku do koprety firmowej)

 • Najważniejsze zmiany w wersji 15.1.B12

 • wprowadzono zmiany w wydruku nagłówka zamówienia:
 • zmiana wydruku oferty cenowej:
 • poprawiono wyświetlanie listy dokumentów posortowanych wg np "skrót nazwy kth" po edycji dokumentu
 • wprowadzono zmiany w mechanizmach wspomagających obsługę inwentaryzacji:
 • tymczasowe zwiększanie parametrów kredytowych KTH (nowy moduł w konfiguracji: MODUL_TYMCZASOWE_ZADLUZENIA
 • poprawiono wyświetlanie dokumentów na liscie FS po wybraniu opcji Wyszukaj -> Idź do
 • poprawiono w dok WZ w MSB: dodanie upustu powodowało wyczyszczenie waluty na pierwszej zakladce
 • poprawiono wystawianie faktury korekty w przypadku wyrobów węglowych z naliczoną akcyzą: nie włączała sie fajka że pobrano akcyzę w korekcie i FZ dla nowych pozycji w korekcie i FS
 • poprawiono zapamiętywanie ustawień "Wersja wydruku" w oknie parametrów wydruku dok. wydania - jest podpowiadane w zalażności od ustawień w słowniku kontrahentów (kth-> 2.Dane handlowe -> Dodatkowe -> Domyślna wersja wydruku WZ)
 • wprowadzono zmiany w ewidencji kosztów inwestycji:
 • poprawiono wydruk pozycji w FZ i korekcie FZ w przypadku długiej nazwy towaru
 • poprawiono analizę "Stany i obroty mag." dla opcji: "Pomijaj partie przyjęte w ciągu ..."
 • rozbudowa obsługi EAN w grupowym zarządzaniu parametrami towarów - "Grupowe zarządzanie parametrami towarów" rozbudowano o:
 • dodano nowy parametr w konfiguracji 'WYSWIETLAJ_NA_BIEZACO_DOKUMENTY' w oknach przyjęć i wydań oraz faktur sprzedaży:
 • dodano możliwość ustawienia blokady stawki VAT w kartotekach towarowych (np. dla stawki "vo")
 • dodano blokadę zwrotu pieniędzy na terminal płatniczy
 • edycja/przegląd dok wydania - poszerzenie kontrolki "Dokument źródłowy"
 • w wydrukach specyfikacji zwrotu do paragonu dodano stopkę: podpis osoby uprawnionej do wystawiania/otrzymania specyfikacji do paragonu
 • dodano kolumnę "data sprzedaży" w raportach:
 • powiększono czcionkę "Stan kasy" w przeglądzie pozycji reportu kasowego
 • Opcja kontrola znaków wprowadzanych do systemu iHurt - w konfiguracji zostały dodane nowe parametry pozwalające kontrolować znaki importowane do systemu

 • Najważniejsze zmiany w wersji 15.1.B6


  Najważniejsze zmiany w wersji 15.1.B4


  Najważniejsze zmiany w wersji 14.2.B7


  Najważniejsze zmiany w wersji 14.2.B5


  Najważniejsze zmiany w wersji 14.2.B4


  Najważniejsze zmiany w wersji 14.1.B8


  Najważniejsze zmiany w wersji 13.3.B8


  Najważniejsze zmiany w wersji 13.3.B2


  Najważniejsze zmiany w wersji 13.2.B3


  Najważniejsze zmiany w wersji 13.1.B7


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.3.B11


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.3.B8


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.3.B6


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.3.B3


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.2.B19


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.2.B17

  SPRZEDAŻ
  W wersji 12.2.B17 została zrealizowana możliwość wystawiania faktur sprzedaży z mieszanymi pozycjami: z VAT odwróconym oraz VAT nominalnym. Domyślnie po zaktualizowaniu programu opcja ta będzie działała jak do tej pory bez możliwości mieszania pozycji. Użytkownik sam zdecyduje o włączeniu parametru zezwalającego na mieszaniu pozycji w konfiguracji programu parametrem "VAT odwrócony - zezwalaj na mieszanie pozycji"


  UWAGA !!!
  Po włączeniu parametru oraz wystawianiu pierwszej faktury z pozycjami mieszanymi nie będzie możliwości powrotu do dotychczasowej obsługi faktur z VAT odwróconym - dlatego należy przemyśleć i zdecydować o sposobie obsługi takich faktur.

  ZAKUP
  UWAGA !!!
  W przypadku firm, które na towarach objętych VAT odwróconym zmienili stawkę VAT zakupu na vo i przyjmowały towary dokumentami PZ, po aktualizacji programu muszą koniecznie przed ich zafakturowaniem zmienić stawkę VAT zakupu na kartotekach towarowych na nominalną czyli w większości przypadków 23%. Jest to wymagane do poprawnego wystawienia faktur wewnętrznych do faktur zakupu - (oVATowanie się). Złe oznaczenie stawki VAT zakupu będzie skutkowało błędnym wystawieniem tychże faktur. W celu wystawienia faktur wewnętrznych do zakupu towarów konieczne jest założenie nowego rejestru sprzedaży z rodzajem rejestru " Faktury wewnętrzne kraj" oraz zdefiniowanie w konfiguracji parametru "Kontrahent wewnętrzny" - wybieramy go spośród kontrahentów siebie (nasza firmę)


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.2.B15


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.2.B14


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.1.B12


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.1.B9


  Najważniejsze zmiany w wersji 11.3.B7  Najważniejsze zmiany w wersji 10.3