Najważniejsze zmiany w poszczególnych aktualizacjach i wersjach iHurt


Najważniejsze zmiany w wersji 16.1.B6

 • poprawiono błąd związany z wywołaniem iCRM przy wyłączonym module iCRM (Słowniki -> Pracownicy)
 • rozszerzono pole z 20 do 40 znaków dla numeru faktury zakupowej
 • poprawiono błąd Access violation przy generowaniu pliku JPK
 • poprawiono błąd wydruku graficznego korekty zaliczki
 • usunięto opcję wysyłania komunikatów z menu: Aplikacja -> Zalogowani użytkownicy
 • dodano możliwość wyboru w analizach towarów za pomocą koszyka
 • poprawiono sposób wyliczania wartości akcyzy w analizach "Lista sprzedanych wyrobów węglowych" oraz "Sprzedaż akcyzowa wyrobów węglowych"
 • dodano możliwość podwyższania cen sprzedaży o zadany % w narzędziu "Upust do dokumentu" (sterowany parametrem konfiguracyjnym)
 • rezygnacja z frazy "Płatnik" na wydrukach FV/WZ, jeżeli:
 • wydzielono osobne uprawnienie do parametrów wyrobów węglowych w kartotece towaru (w gałęzi "Tabela towary" wydzielono nowe uprawnienie "Parametry akcyzy węglowej")
 • dodano możliwość kontroli ustawień parametrów akcyzowych dla kartotek wyrobów węglowych (parametr konfiguracyjny "Wyroby węglowe - fragmenty nazwy towaru"
 • w oknie przeglądu zamówień od odbiorców dodano możliwośc wyszukiwania po kontrahencie oraz wyliczenia podsumowania dokumentów
 • w pozycjach dokumentów przyjęć/wydań dodano możliwość wyboru towaru (po symbolu/kodzie kreskowych) bez wywoływania okna listy towarów
 • dodano obsługę terminala płatniczego Wincor Nixdorf VeriFonVX520 (za pomocą złącza RS232)
 • dodano informację o dostępności towaru i niezrealizowanych zamówieniach (w oknach "Towary w magazynie" i "Przegląd pozycji zamówienia)
 • poszerzono pole "symbol" w sekcji filtrowania
 • w oknie „Towary w magazynie” dodano zapamiętywanie ustawienia parametru „Stany zerowe”
 • słownik dokumentów magazyniwych rozbudowano o parametr domyślnej wersji wydruku dokumentu
 • dodano obsługę skrótu klawiszowego CTRL+A zaznaczającego całość wpisu wprowadzonego w okno filtrowania
 • dodano możliwośc ustawienia wielkości czcionki we wszystkich listach
 • możliwość wywołania okna „Ruch” z poziomu przeglądu pozycji dokumentów magazynowych oraz pozycji zamówień
 • podczas wystawiania FV do WZ dodano filtr na informacje powiązane w oknie wyboru WZ do zafakturowania
 • wydruk numeru zamówienia na WZ - dla WZ nie powiązanych z zam.odb. drukowaany jest numer ręcznie wpisany w WZ

 • Najważniejsze zmiany w wersji 15.3.B7

 • Poprawiono kontrolę zestwień
 • Poprawa obsługi faktur zaliczkowych
 • Poprawa obsługi PZ
 • Różne poprawki związane ze zgłoszeniami klientów.

 • Najważniejsze zmiany w wersji 15.2.B10

 • dodano w iHurt sterownik dla drukarki fiskalnej UPOS_FP_T88FVA
 • poprawiono obsługę podpowiadania powodu zwolnienia z akcyzy na wyroby węglowe dla nowo zakładanych kontrahentów typu "Detalista"
 • rozbudowano filtrowanie obsługiwane przez listy opuszczane - wybranym filtrom obsługiwanym za pomocą list opuszczanych dodano dodatkową obsługę poprzez wybór ze słownika (osobne okno uruchamiane przyciskiem […] umieszczanym obok listy opuszczanej, z prawej strony)
 • rozbudowano filtrowanie po kodach kreskowych wraz z obsługą czytnika kodów kreskowych w oknach:
 • dodano możliwość wyświetlania miniaturek zdjęć w oknie sprzedaży detalicznej (pobieranych lokalnie lub z CBT
 • rozbudowno raport "Analizy sprzedaży wg faktur" o możliwość wyboru wg rodzaju daty (sprzedaży / wystawienia)
 • dodano możliwość zatwierdzania zamówień do dostawców pomimo niespełnienia limitów logistycznych (obsługiwane konfiguracyjnie)
 • dodano możliwość fiskalizacji wybranych faktur wewnętrznych (brutto)
 • dodano blokadę do wystawiania faktur korygujących dla faktur wewnętrznych wystawionych w cenach brutto i netto
 • rozbudowano narzędzie "Wspomaganie zamówień" o możliwość wpisywania zamawianych ilości i tworzenia na ich podstawie zamówienia do dostawcy
 • zmieniono opis pola do wpisywania daty na "Data przekroczenia granicy" w oknie Paragony i zwroty -> Płatności -> Dokonaj zwrotu VAT dla podróżnych
 • zmieniono sposób zliczania aktualnie podłączonych użytkowników (wykorzystanych licencji)
 • dodano możliwość ukrywania nieaktywnych użytkowników w oknach parametryzowania analiz
 • umożliwiono możliwość wydruku na fakturach sprzedaży adresów dostaw jako adresy do korespondencji (wersja wydruku do koprety firmowej)

 • Najważniejsze zmiany w wersji 15.1.B12

 • wprowadzono zmiany w wydruku nagłówka zamówienia:
 • zmiana wydruku oferty cenowej:
 • poprawiono wyświetlanie listy dokumentów posortowanych wg np "skrót nazwy kth" po edycji dokumentu
 • wprowadzono zmiany w mechanizmach wspomagających obsługę inwentaryzacji:
 • tymczasowe zwiększanie parametrów kredytowych KTH (nowy moduł w konfiguracji: MODUL_TYMCZASOWE_ZADLUZENIA
 • poprawiono wyświetlanie dokumentów na liscie FS po wybraniu opcji Wyszukaj -> Idź do
 • poprawiono w dok WZ w MSB: dodanie upustu powodowało wyczyszczenie waluty na pierwszej zakladce
 • poprawiono wystawianie faktury korekty w przypadku wyrobów węglowych z naliczoną akcyzą: nie włączała sie fajka że pobrano akcyzę w korekcie i FZ dla nowych pozycji w korekcie i FS
 • poprawiono zapamiętywanie ustawień "Wersja wydruku" w oknie parametrów wydruku dok. wydania - jest podpowiadane w zalażności od ustawień w słowniku kontrahentów (kth-> 2.Dane handlowe -> Dodatkowe -> Domyślna wersja wydruku WZ)
 • wprowadzono zmiany w ewidencji kosztów inwestycji:
 • poprawiono wydruk pozycji w FZ i korekcie FZ w przypadku długiej nazwy towaru
 • poprawiono analizę "Stany i obroty mag." dla opcji: "Pomijaj partie przyjęte w ciągu ..."
 • rozbudowa obsługi EAN w grupowym zarządzaniu parametrami towarów - "Grupowe zarządzanie parametrami towarów" rozbudowano o:
 • dodano nowy parametr w konfiguracji 'WYSWIETLAJ_NA_BIEZACO_DOKUMENTY' w oknach przyjęć i wydań oraz faktur sprzedaży:
 • dodano możliwość ustawienia blokady stawki VAT w kartotekach towarowych (np. dla stawki "vo")
 • dodano blokadę zwrotu pieniędzy na terminal płatniczy
 • edycja/przegląd dok wydania - poszerzenie kontrolki "Dokument źródłowy"
 • w wydrukach specyfikacji zwrotu do paragonu dodano stopkę: podpis osoby uprawnionej do wystawiania/otrzymania specyfikacji do paragonu
 • dodano kolumnę "data sprzedaży" w raportach:
 • powiększono czcionkę "Stan kasy" w przeglądzie pozycji reportu kasowego
 • Opcja kontrola znaków wprowadzanych do systemu iHurt - w konfiguracji zostały dodane nowe parametry pozwalające kontrolować znaki importowane do systemu

 • Najważniejsze zmiany w wersji 15.1.B6


  Najważniejsze zmiany w wersji 15.1.B4


  Najważniejsze zmiany w wersji 14.2.B7


  Najważniejsze zmiany w wersji 14.2.B5


  Najważniejsze zmiany w wersji 14.2.B4


  Najważniejsze zmiany w wersji 14.1.B8


  Najważniejsze zmiany w wersji 13.3.B8


  Najważniejsze zmiany w wersji 13.3.B2


  Najważniejsze zmiany w wersji 13.2.B3


  Najważniejsze zmiany w wersji 13.1.B7


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.3.B11


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.3.B8


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.3.B6


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.3.B3


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.2.B19


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.2.B17

  SPRZEDAŻ
  W wersji 12.2.B17 została zrealizowana możliwość wystawiania faktur sprzedaży z mieszanymi pozycjami: z VAT odwróconym oraz VAT nominalnym. Domyślnie po zaktualizowaniu programu opcja ta będzie działała jak do tej pory bez możliwości mieszania pozycji. Użytkownik sam zdecyduje o włączeniu parametru zezwalającego na mieszaniu pozycji w konfiguracji programu parametrem "VAT odwrócony - zezwalaj na mieszanie pozycji"


  UWAGA !!!
  Po włączeniu parametru oraz wystawianiu pierwszej faktury z pozycjami mieszanymi nie będzie możliwości powrotu do dotychczasowej obsługi faktur z VAT odwróconym - dlatego należy przemyśleć i zdecydować o sposobie obsługi takich faktur.

  ZAKUP
  UWAGA !!!
  W przypadku firm, które na towarach objętych VAT odwróconym zmienili stawkę VAT zakupu na vo i przyjmowały towary dokumentami PZ, po aktualizacji programu muszą koniecznie przed ich zafakturowaniem zmienić stawkę VAT zakupu na kartotekach towarowych na nominalną czyli w większości przypadków 23%. Jest to wymagane do poprawnego wystawienia faktur wewnętrznych do faktur zakupu - (oVATowanie się). Złe oznaczenie stawki VAT zakupu będzie skutkowało błędnym wystawieniem tychże faktur. W celu wystawienia faktur wewnętrznych do zakupu towarów konieczne jest założenie nowego rejestru sprzedaży z rodzajem rejestru " Faktury wewnętrzne kraj" oraz zdefiniowanie w konfiguracji parametru "Kontrahent wewnętrzny" - wybieramy go spośród kontrahentów siebie (nasza firmę)


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.2.B15


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.2.B14


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.1.B12


  Najważniejsze zmiany w wersji 12.1.B9


  Najważniejsze zmiany w wersji 11.3.B7  Najważniejsze zmiany w wersji 10.3